จัดกิจกรรมเผยแพร่งานพระราชดำริ ที่เชียงใหม่

51

นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับนายจิระชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในโอกาสเป็นประธานประชุมจัดงานชุมชนต้นแบบแห่งความดี สืบสานพระราชปณิธานตามศาสตร์พระราชา ของกลุ่มภาคเหนือจังหวัดละ 1 ปณิธานความดี ซึ่งเป็นภารกิจขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จัดการประชุมหารือโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ด้วยความร่วมมือประชารัฐของภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน ที่ห้องฝึกอบรม 2 อาคาร SMEs สนง.พิงคนคร ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ โดยมีผู้แทนผู้ว่าราชการ 17 จังหวัดภาคเหนือเข้าร่วมประชุม ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่การทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในด้านต่าง ๆ ตลอด 7 ทศวรรษที่ผ่านมา และให้ประชาชนร่วมน้อมนำแนวพระราชดำริมาเผยแพร่และปฏิบัติ โดยกำหนดจัดงานในวันที่ 25-27 ก.พ.60 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อ.เมืองเชียงใหม่ โดยเปิดให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจเข้าชมงาน

ส่วนพิธีเปิดงานมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีมาเป็นประธาน มีการจัดนิทรรศการโดย อปท. สำหรับรายละเอียดการประชุมมีการชี้แจงรูปแบบแนวทางการจัดงาน กำหนดการพิธีเปิดงาน การประชาสัมพันธ์ การจัดการจราจร โครงการประชารัฐรักสามัคคี จ.เชียงใหม่ ชนเผ่ารักสามัคคี ความพร้อมและแนวคิดรูปแบบของแต่ละจังหวัดในการจัดนิทรรศการที่มีชีวิต วัฒนธรรมสร้างสุข ประชารัฐรักสามัคคี และโครงการเด่นที่เป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของ 17 จังหวัดภาคเหนือที่พร้อมเปิดให้ประชาชาและนักท่องเที่ยวเข้าชมได้ฟรีตลอดงาน