จุฬาฯ เป็นประธาน เปิดห้องละหมาดที่ร.พ.จุฬาฯเพื่อพี่น้องมุสลิม-มีห้องปฏิบัติการศาสนาของพุทธคริสต์ ฮินดู ด้วย

550

วันที่ 6 กัมภาพันธ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดพิธีเปิดห้องปฏิบัติการศาสนกิจมุสลิม(ห้องละหมาด) โดยมีนายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เป็นประธาน ร่วมกับศ.นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีการเปิดป่ายห้องปฏิบัติการศาสนกิจมุสลิม ซึ่งตั้งอยู่ชั้น 14 อาคารภมิสิริมังคลานุสรณ์

ห้องละหมาดของโรงพยาบาลจุฬาฯ ผลักดันโดยชมรมมุสลิมสภากาชาดไทย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาน ซึ่งมีนายประสิทธิ์ มูฮัมมัดเด็น เป็นประธาน ซึ่งจะเป็นผู้ดูแลห้องละหมาดแห่งนี้ด้วย มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่มุสลิมที่มารักษาตัวที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาาดไทย ได้มีสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจ และรอบๆห้องปฏิบัติศาสนกิ ยังมีสินค้าอุปโภคและบริโภคฮาลาลจำหน่ายให้กับพี่น้องมุลิม มีส่วนที่เป็นสถานที่พักผ่อน

ทั้งนี้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดได้ห้องปฏิบัติการศาสนกิจ ทั้งพึทธ คริสต์ อิสลาม ฮินดู ในอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ช้น 14 เพื่อความสะดวกของบุคคลที่มีความเชื่อและความศรัทธาในศาสนาของตน