‘ในหลวง-พระราชินี’ พระราชทาน สิ่งของปชช. ที่ได้รับผลกระทบ โควิด-19

100

ในหลวง-พระราชินี พระราชทานถุงพระราชทาน แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

วันที่ 8 เม.ย.63 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ชุมชนแออัด กรุงเทพมหานคร

ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานถุงพระราชทานแก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนแออัดในเขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งดำเนินการไปตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2563 เป็นต้นมาแล้ว โดยมีจิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาครัฐและเอกชน ร่วมช่วยบรรจุสิ่งของพระราชทานและนำไปมอบแก่ประชาชน

โดยเชิญถุงพระราชทาน ไปมอบแก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้แก่ เขตบางแค จำนวน 23 ชุมชน และเขตบางกอกใหญ่ จำนวน 28 ชุมชน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ยังความปลื้มปีติแก่ประชาชนและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

ในหลวง# ราชินี# ถุงพระราชทาน# ชุมชนแออัด# โควิด19