ออมสินปล่อยกู้ 50,000 เยียวยาโควิด ลงทะเบียนวันนี้

1336

ธ.ออมสินเปิดเงื่อนไขสินเชื่อฉุกเฉิน 1-5 หมื่นบาท ตามมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต “โควิด” ของรัฐบาล ที่เตรียมเปิดลงทะเบียนวันที่ 15 เม.ย.63 นี้ ต้องเตรียมตรวจสอบอะไรบ้างไปดูเลย

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า มาตรการสินเชื่อฉุกเฉิน วงเงินรวมทั้งสิ้น 4 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็นธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อในวงเงิน 2 หมื่นล้านบาท และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ปล่อยสินเชื่ออีก 2 หมื่นล้านบาท

ขณะที่มาตรการสินเชื่อพิเศษวงเงินปล่อยสินเชื่อรวม 2 หมื่นล้านบาท ธนาคารออมสินจะเป็นผู้ปล่อยสินเชื่อดังกล่าวเพียงแบงก์เดียว ทั้งนี้ รัฐบาลก็ได้มีการคุ้มครองความเสี่ยงให้ธนาคารออมสิน ในกรณีลูกหนี้เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) 30-50% คือ กรณีที่กู้ 1 หมื่นบาท คุ้มครองความเสี่ยง 50% และกรณีที่กู้ 5 หมื่นบาท คุ้มครองความเสี่ยง 30% และจะชดเชยเงินต้นให้ด้วย

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

“ปัจจัยการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ และส่งผลต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในวงกว้าง ธนาคารออมสินจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการช่วยบรรเทาผลกระทบให้ประชาชนและลูกค้าของธนาคารฯ เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องนี้จะช่วยได้เป็นอย่างดี”

ภาพประกอบข่าวจากแฟ้ม

สำหรับเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สำหรับการลงทะเบียน ใช้สิทธิ์กู้เงิน “สินเชื่อฉุกเฉิน” วงเงิน 10,000-50,000 บาท ของธนาคารออมสิน ตามมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต “โควิด” ของรัฐบาล ซึ่งจะเปิดให้เริ่มลงทะเบียนออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ในวันที่ 15 เม.ย.63 เป็นวันแรก ธนาคารออมสินจะสนับสนุนสินเชื่อวงเงินรวม 20,000 ล้านบาท โดยการปล่อยกู้เงินให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสดังกล่าว แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และ ผู้มีรายได้ประจำ สำหรับรายละเอียดและเงื่อนไข มีดังนี้

1.สินเชื่อสำหรับผู้มี “อาชีพอิสระ” วงเงินกู้ต่อรายสูงสุด 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.10% ต่อเดือน (Flat Rate) ผ่อนชำระสูงสุด 2 ปี ปลอดชำระเงินกู้ 6 งวดแรก ไม่ต้องใช้หลักประกัน

– คุณสมบัติ ต้องมีสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน และสามารถติดต่อได้ ประกอบอาชีพอิสระที่มีรายได้ ไม่เกินเดือนละ 30,000 บาท ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 เช่น พ่อค้า-แม่ค้า, คนขับรถโดยสาร, คนขับแท็กซี่, และ มัคคุเทศก์

2.สินเชื่อสำหรับ “ผู้มีรายได้ประจำ” วงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน (Flat Rate) ผ่อนชำระคืนนานถึง 3 ปี ต้องใช้คนค้ำประกัน หรือ สินทรัพย์มาค้ำประกัน

– คุณสมบัติ สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน และสามารถติดต่อได้ เป็นผู้มีรายได้ประจำ แต่รายได้ลดลง หรือขาดรายได้ จากผลกระทบไวรัสโควิด-19

สำหรับวิธีขอกู้ “สินเชื่อฉุกเฉิน” ผ่านเว็บไซต์ออมสิน ยื่นลงทะเบียนขอสินเชื่อ ผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th เท่านั้น ไม่ต้องไปธนาคาร เปิดให้เริ่มลงทะเบียนวันที่ 15 เม.ย.-30 ธ.ค.63