“นิพนธ์”ประชุมผ่าน วีดีทัศน์ ขานรับขยาย”พรก.ฉุกเฉิน”กำชับทุกฝ่าย ดูแลปชช.เข้มข้น

34

รมช.มหาดไทย ประชุมหน่วยงานในสังกัดผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล กำชับทุกฝ่าย เร่งขานรับมาตรการ ขยาย พรก.สถานการณ์ฉุกเฉิน พร้อมดูแลประชาชน น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงปรับใช้ให้ชุมชนในพื้นที่อยู่ได้อย่างมีความสุข ห่วงจตช.จี้ยึดมาตรการตาม พรก.เข้มข้น

วันที่ 30 เม.ย.63 เวลา 15.30 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล กับ หน.ส่วนราชการกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดสงขลา เพื่อสร้างแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องตรงกัน ต่อการขยายมาตรการสถานการณ์ฉุกเฉิน ต่อไปอีก 1 เดือนจนถึงวันที่ 31 พ.ค.2563 จากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ยังคงปรากฏอยู่ แม้จะควบคุมไว้ได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงระบาดรุนแรงในหลายประเทศ ทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก ขณะเดียวกันยังมีการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ตลอดจนการไปมาหาสู่ข้ามจังหวัด และการไม่นำพาต่อมาตราการป้องกันโรคในบางพื้นที่ตามที่ทางราชการกำหนด เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ

อีกทั้ง องค์การอนามัยโลก หรือ WHO ได้เตือนให้การผ่อนคลาย หรือ ยกเลิกมาตราการป้องกันโรค พึงทำด้วยความระมัดระวัง และตั้งอยู่ในความไม่ประมาท เพราะเป็นที่ปรากฏแล้วว่าภายหลังการยกเลิกการควบคุม สถานการณ์ในบางประเทศกลับรุนแรงขึ้นใหม่ ดังนั้นจึง มีความจำเป็นที่จะต้องขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินต่อไปอีกระยะหนึ่ง

สำหรับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินก่อนหน้านั้นในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็ให้มีผลบังคับใช้ควบคู่กัน เพื่อดูแลประชาชนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข ภายใต้มาตราการป้องกันโรคและคำแนะนำของทางราชการ

อย่างไรก็ตามขณะนี้มีมาตรการ”ผ่อนปรน”ที่ผ่านการพิจารณาของ การประชุม คณะรัฐมนตรี โดย ศบค.เตรียมออกมาตราการผ่อนปรน 6 กิจการทั่วประเทศ วันที่ 3 พ.ค.63 ได้แก่ 1. กิจการตลาดทุกประเภท 2. กิจการร้านจำหน่ายอาหาร 3. กิจการค้าปลีก -ส่ง 4. กิจการกีฬา – สันทนาการ 5. กิจการช่างตัดผม ช่างเสริมสวย และ 6. กิจการร้านตัดขนสัตว์

นอกจากนี้ รัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทย ยังได้กำชับเพิ่มเติม โดยขอให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งราชการและท้องถิ่น เตรียมแก้ปัญหาความเป็นอยู่ประชาชน น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต พร้อมทั้งการสร้างและต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่ในชุมชน ทั้ง ภาคเกษตร ครัวเรือน เศรษฐกิจชุมชน การนำผลผลิตออกจำหน่าย เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ด้วยการพึ่งพาตัวเองสร้างครอบครัวและชุมชนให้ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข