ปลัดมหาดไทย สั่งผู้ว่าฯทุกจังหวัด ห้ามใช้เครื่องกีดขวางปิดเส้นทางทั่วประเทศ

624

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ออกคำสั่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ห้ามใช้เครื่องกีดขวางปิดเส้นทางรอยต่อระหว่างจังหวัดทั่วประเทศ ระบุทำประชาชนเดือดร้อน

วันนี้ (7 พ.ค.63) ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) เปิดเผยว่า ด้วย ศบค.มท. ได้รับแจ้งและมีการร้องเรียนว่าประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการเดินทางสัญจรและการประกอบอาชีพจากการที่จังหวัดออกคำสั่งปิดเส้นทางเข้าออกในพื้นที่ของจังหวัด ใช้วัสดุขนาดใหญ่ปิดกั้นเส้นทางคมนาคมสัญจรเชื่อมต่อระหว่างจังหวัด และเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อมวลชนว่าส่วนราชการไม่มีการบูรณาการการปฏิบัติและอาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งของประชาชนในพื้นที่หรืออาจจะเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้
.
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้สั่งการให้ทุกจังหวัดจังหวัดถือปฏิบัติและดำเนินการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ดังนี้

1. ห้ามใช้วัสดุหรือเครื่องกีดขวางขนาดใหญ่ อาทิ ท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ และการทำคันดินเพื่อปิดเส้นทางคมนาคมสัญจรเชื่อมต่อระหว่างจังหวัด

2. ให้จัดให้มีจุดตรวจคัดกรองในบริเวณพื้นที่ที่มีคำสั่งปิดเส้นทางเข้าออกของจังหวัด โดยให้ดำเนินการให้สอดรับกับข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ข้อ 5 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง โดยอาจพิจารณามอบหมายให้ข้าราชการของอำเภอ ข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจคัดกรองดังกล่าว