ต้นตระกูล” หลีกภัย” จากจีน โพ้นทะเล สู่ เปอรานากัน แดนใต้ เมืองสยาม

168

เปิดภาพอดีต บรรพบุรุษ ต้นตระกูล หลีกภัย “แม่ถ้วน-พ่อนิยม” ผู้ให้กำเนิด “ชวน หลีกภัย” เป็นชาวจีน “บ่าบ๋า” อพยพมาจาก จีนแผ่นดินใหญ่ โดย “แม่ถ้วน” มาจาก จ.เจี่ยงจิว ขณะ “พ่อนิยม” มาจาก จ.จ่วนจิว

คุณชวน หลีกภัย เป็นลูกหลาน “บ่าบ๋