ผู้นำคริสตจักรเข้าเยี่ยมคารวะแสดงความยินดีสมเด็จพระสังฆราช

588

เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรมหาวิหาร พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ,พระสังฆราช ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ และ มงซินญอร์ อันดรูว์ วิษณุ ธัญญอนันต์
เข้าแสดงมุทิตาจิตร่วมยินดีแก่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๒๐

         พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นพระคาร์ดินัลชาวไทยองค์ที่สอง ชาวกรุงเทพมหานคร เคยดำรงตำแหน่งมุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกนครสวรรค์ ต่อมาได้เข้ารับตำแหน่งอัครมุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ สืบต่อจากพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ในวันสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม ค.ศ. 2009 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ และวันที่ 4 มกราคม ค.ศ. 2015 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงประกาศว่าท่านจะได้รับแต่งตั้งเป็นพระคาร์ดินัล ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2015

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2015 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทำพิธีสถาปนาท่านเป็นพระคาร์ดินัล ณ มหาวิหารนักบุญเปโตร นครรัฐวาติกัน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : Nixgun Nugxin
ภาพจาก : Watcharee Kitsawat

Tnews