อวยกันเอง! รองโฆษก ยก พปชร. สุดยอด แจง งบฯ64 เพื่อปชช.

661

รองโฆษกสาว ยกยอกันเอง ส.ส.พปชร. สุดยอด ทำการบ้านดี อภิปรายงบฯ 64 วงเงิน 3.3ล้านล้าน ได้อย่างยอดเยี่ยม แก้ปัญหาปชช.รอบด้าน ย้ำหลังจากนี้จะลงพื้นที่ดูแลปชช.อบ่างใกล้ชิดตาม นโยบาย “ลุงป้อม”

วันที่ 4 ก.ค.63  น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ อดีตผู้สมัครส.ส.กทม. เขตจอมทอง-ธนบุรี กล่าวถึงการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงิน 3.3 ล้านล้านบาท ตลอด 3 วันที่ผ่านมาว่า ในส่วนของ ส.ส. พรรคพลังประชารัฐมีการทำหน้าที่นำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อความกินดีอยู่ดีของพี่น้องประชาชน เป็นตัวแทนสะท้อนเสียงของประชาชน เพราะเราตะหนักดีว่าเราเป็นพรรคแกนนำรัฐบาลที่มีจำนวน ส.ส. กว่า 119 คน และขอขอบคุณประชาชนที่ส่งคำแนะนำคำติชมมายังพรรคพลังประชารัฐ และมั่นใจว่า ส.ส. พรรคพลังประชารัฐจะทำหน้าที่ใน กมธ. พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณปี 64 โดยศึกษาและเสนอข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับประชาชน

น.ส.ทิพานัน กล่าวว่า โดยการอภิปรายในครั้งนี้ ส.ส. พรรคพลังประชารัฐ ได้อภิปรายอย่างสร้างสรรค์ รอบด้านและสมกับที่ทำการบ้านกันมาอย่างหนัก และได้อภิปรายงบประมาณเพิ่มเติมประเด็นจากการลงพื้นที่ฟังข้อทุกข์ร้อนของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่อง การศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยถึงอุดมศึกษา การเกษตรทั้งกสิกรรมและปศุสัตว์การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย การท่องเที่ยว การปรับปรุงและเพิ่มเติมโครงสร้างพื้นฐานให้ทันสมัย การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ผู้ประกอบการรายย่อย และประชาชนในตลาดแรงงาน

การสร้างชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง การจัดการและการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบูรณาการกับหน่วยงานของรัฐ จนไปถึงการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับบริบทโลกเพื่อเป้าหมายแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นแนวทางการสร้างให้ประชาชนอยู่ดีกินดีอย่างยั่งยืนในระยะยาว สอดคล้องครอบคลุมกับการดำเนินภารกิจเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายของรัฐบาลให้ประสบผลสำเร็จและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ำ การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น

“ขั้นตอนต่อไปคือการตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 72 คน โดยพรรคพลังประชารัฐจะมีตัวแทนจำนวน 13 คน เพื่อรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นจากประชาชน โดย ส.ส. ทั้งหมดของพรรคพลังประชารัฐจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่ในการร่วมพิจารณาเพื่อให้งบประมาณประจำปี 2564 มีการจัดสรรงบอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด กับประชาชนและประเทศชาติอย่างแท้จริง ประชาชนจะได้รับประโยชน์จากการจัดสรรงบประมาณปี 64 อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม” น.ส.ทิพานัน กล่าว

หลังจากนี้ในส่วนของ ส.ส. พรรคพลังประชารัฐที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในสภาอย่างเรียบร้อยลุล่วงแล้ว ส.ส. พรรคพลังประชารัฐจะทำการลงพื้นที่อย่างใกล้ชิด เพื่อดำเนินตามนโยบายของพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ที่ให้ ส.ส. ทุกคนร่วมมือกัน รับฟังปัญหาทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชน มานำเสนอกับทางพรรค เพื่อท่านจะได้ทราบและเดินหน้าทำนโบายเพื่อประชาชนอย่างตรงจุด และเพื่อช่วยเหลือความทุกข์ร้อนที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าและแก้ปัญหาในระยะสั้นโดยเฉพาะผลกระทบจากวิกฤติการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 อย่างเข้าถึงและทั่วถึงต่อไป