มท.2 นำคณะสำรวจ โครงการอ่างเก็บน้ำ คลองหางแมว

67

รมช.มหาดไทย ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหางแมว ย้ำ โมเดล “สร้างที่ให้น้ำอยู่ ทำทางให้น้ำไหล” แก้ไขปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้ง ได้ยั่งยืนและเป็นระบบ พร้อมลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าก่อสร้างอ่างเก็บน้ำฯ ที่ จ.จันทบุรี

วันที่ 24 ส.ค.63 เวลา 11.30 น. ที่โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองหางแมว ตำบลขุนช่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำ 4 แห่งในพื้นที่อำเภอแก่งหางแมว จ.จันทบุรี เพื่อวางแนวทางแก้ปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วม และเสริมความมั่นคงระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก โดยมี นายอลงกรณ์ แอคะรัจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมส่วนราชการให้การต้อนรับ และ รับฟังบรรยายสรุปจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถึงความคืบหน้าในการก่อสร้าง ปัญหาอุปสรรค และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ

นายนิพนธ์ กล่าวว่า โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหางแมว อยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยจากการติดตามรับฟังความคืบหน้าเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด พื้นที่บริเวณนี้ยังคงประสบปัญหาภัยแล้งอยู่อย่างต่อเนื่องทุกปี และขาดพื้นที่ในการกักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝน โดยจะต้องสร้างที่ให้น้ำอยู่และทำทางให้น้ำไหล จึงจะสามารถแก้ปัญหาน้ำแล้งและน้ำท่วมได้ อย่างยั่งยืนและเป็นระบบ

ทั้งนี้ได้มอบแนวทางในการแก้ปัญหาเมื่อเจอมรสุมโดยเฉพาะหลายพื้น ประสบปัญหาอุทกภัยทำให้ส่งผลกระทบต่อชีวิตของพี่น้องประชาชน จึงขอย้ำแนวทางในการช่วยเหลือสิ่งสำคัญที่สุดคือการดูแลชีวิตของพี่น้องประชาชนเป็นอันดับแรก ตลอดจนช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันทีที่เกิดภัยดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ประสบภัยอย่างดีที่สุดประชาชนให้มีอาหารครบทั้ง 3 มื้อ และฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยให้กลับสู่สภาพปกติโดยเร็ว พร้อมประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมั่นใจว่าทางจังหวัดได้เตรียมแผนการดำเนินงานเหล่านี้ไว้อยู่แล้ว

โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหางแมว ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว เป็น 1 ใน 4 โครงการในลำน้ำย่อยของลุ่มน้ำคลองวังโตนด ซึ่งประกอบด้วย อ่างเก็บน้ำคลองพะวาใหญ่ อ่างเก็บน้ำคลองประแกด อ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด และอ่างเก็บน้ำคลองหางแมว โดยในพื้นที่มักประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเป็นประจำทุกปี กรมชลประทาน จึงได้ดำเนินการศึกษาจัดทำแผนหลักในการพัฒนาแหล่งน้ำ และศึกษาความเหมาะสมโครงการพัฒนาลุ่มน้ำคลองวังโตนด จังหวัดจันทบุรี แล้วเสร็จเมื่อปี 2538 ซึ่งผลการศึกษาได้เสนอให้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง 4 แห่ง เพื่อประโยชน์ทั้งการแก้ปัญหาภัยแล้ง ลดความรุนแรงของอุทกภัย ตลอดจนการผลักดันน้ำเค็มเพื่อคุณภาพน้ำที่ดีเหมาะต่อการนำมาใช้ในการอุปโภคบริโภค

โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหางแมว มีระยะก่อสร้างตามแผนคือ 6 ปี พ.ศ. 2560 – 2565 แล้วเสร็จจะเก็บกักน้ำได้ 80.70 ล้าน ลบ.ม. ใช้สำหรับการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้กับราษฎรในเขตพื้นที่โครงการ ประมาณ 1,600 ครัวเรือน ส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูก 62,000 ไร่ ส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเดือนละ 420,000 ลบ.ม. รวมทั้งจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืด ให้ราษฎรสามารถทำการประมงเพื่อเป็นรายได้เสริมและเป็นแหล่งน้ำสำรองสำหรับการอุปโภคและบริโภค การท่องเที่ยว เพื่อรองรับแผนยุทธศาสตร์โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 70 ล้าน ลูกบาศก์เมตรต่อปี และยังสามารถชะลอน้ำหลาก และบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองโตนด ตลอดจนรักษาระบบนิเวศน์ และผลักดันน้ำเค็มในช่วงฤดูแล้งได้อีกด้วย