“มนัญญา” นำคณะ ซับน้ำตา! ชาวพิมาย ตรวจเยี่ยม สหกรณ์ชุมชุน ดูงานโรงสีข้าว

58

รมช.เกษตรและสหกรณ์ นำคณะมอบถุงยังชีพช่วยเหลือชาวพิมาย ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัย พร้อมตรวจเยี่ยมชมโรงสีข้าว และ ชมนิทรรศการผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร

น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ มอบถุงยังชีพ เมล็ดพันธุ์พืชและปุ๋ยหมักเติมอากาศ และผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค จำนวน 500 ชุด ให้แก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด จำนวน 500 ราย ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยเดินทางพร้อมกับ นาย อาทิตย์ เพ็ชรรัตน์ ที่ปรึกษารมช.เกษตรและสหกรณ์ นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายพจน์พิรัชต์ เนียมจุ้ย รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยมีนายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และนายอำนวย ปองนาน นายอำเภอพิมาย ให้การต้อนรับ พร้อมนำ น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ รมช.เกษตรและสหกรณ์ และคณะเยี่ยมชมโรงสีข้าว โรงงานปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ โรงอบความชื้นข้าวเปลือกที่มีขนาดการรองรับได้ถึง 500 ตันต่อวัน

อีกทั้งชมการรวบรวมและแปรรูปข้าวเปลือกของสหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา พร้อมพบปะพี่น้องเกษตรกร สมาชิกสหกรณ์ ภายหลังได้มีการเยี่ยมชมนิทรรศการและการจัดแสดงจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร สินค้าแปรรูป สินค้าซูเปอร์มาเก็ตสหกรณ์ จากสหกรณ์ในจังหวัดนครราชสีมา และพบปะตัวแทนเกษตรกรรุ่นใหม่ในโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านฯ ในจังหวัดนครราชสีมา มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 340 ราย ณ สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด