ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯทรงวางศิลาฤกษ์ เปิดอาคาร ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา

63

พระเจ้าอยู่หัว และ ราชินี เสด็จทรงประกอบวางศิลาฤกษ์ และ เปิดอาคาร ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ท่ามกลาง พสกนิกร สวมเสื้อเหลือง เฝ้ารับเสด็จจำนวนมาก พร้อมเปล่งเสียง”ทรงพระเจริญ”กึกก้อง

21 พ.ย.63 เวลา 18.14 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ณ อาคารที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

เมื่อเสด็จถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร ทรงกราบ ทรงศีล ประธานสงฆ์ถวายศีล จากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายชัยเทพ จันทนจุลกะ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายหนังสือที่ระลึก แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นางสาวสุรินี สมณะ ผู้พิพากษาศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายหนังสือที่ระลึก แด่สมเด็จพระนางเจ้า ๆ พระบรมราชินี นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา กราบบังคมทูลรายงาน

พร้อมทั้งขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา, กราบบังคมทูลเบิก นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อเบิกผู้มีอุปการคุณแก่ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา เข้ารับพระราชทานของที่ระลึก, กราบบังคมทูลเบิก นายสนิท ตระกูลพรายงาม อริบดีผู้พิพากษาภาค 1 เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย, กราบบังคมทูลเบิก นายชัยเทพ จันทนจุลกะ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวง เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายแผ่นศิลา เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย และทรงลงพระนามาภิไธย, ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตฉายพระบรมฉายาลักษณ์ ร่วมกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ศาลยุติธรรม และข้าราชการฝายตุลาการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา และข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ตามลำดับ

จากนั้น เสด็จ ฯ ไปยังมณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์ ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมแผ่นอิฐ ทอง นาก เงิน และแผ่นศิลาฤกษ์ แล้วทรงวางแผ่นอิฐ ทอง นาก เงิน และแผ่นศิลาฤกษ์ ลงในเบ้า พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์แตร ตุริยางศ์ เสด็จ ๆ ไปยังแท่นพิธี ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้าย “อาคารที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา” พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางศ์ เสร็จแล้ว เสด็จเข้าพลับพลาพิธี ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทุก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก

ต่อจากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เบิกผู้มีอุปการคุณแก่ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา เข้ารับพระราชทานของที่ระลึกพระราชทานของที่ระลึก ตามลำดับ นายสนิท ตระกูลพรายงาม อธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 เข้าเฝ้า ๆ ทูลเกล้า ฯถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย นายชัยเทพ จันทนจุลกะ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ๆ ถวายแผ่นศิลาเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย และทรงลงพระนามาภิไธย ในแผ่นศิลา

แล้ว เสด็จ ๆ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ แล้วเสด็จออกจากพลับพลาพิธี ไปยังห้องรับรอง ทรงลงพระปรมาภิไธย และทรงลงพระนามาภิไธย ในสมุดเยี่ยม และเสด็จไปฉายพระบรมฉายาลักษณ์ ฉายพระบiมฉายลักษณ์ร่วมกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และข้าราชการตุลาการชั้นผู้ใหญ่ศาลยุติธรรม, ข้าราชการตุลาการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา

เสด็จฯออกจากอาคารที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา แล้วเสด็จ ฯ ไปทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎร ที่มาเฝ้า ฯ รับเสด็จ บริเวณหน้าศาลแขวง ๆ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรอย่างใกล้ชิด ทรงแย้มพระสรวล เมื่อทรงพระดำเนินผ่านราษฎรซึ่งพร้อมใจใส่เสื้อที่เหลืองมาเฝ้าฯรับเสด็จเป็นจำนวนมาก ต่างพร้อมใจเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” ดังไปทั่วบริเวณด้วยความปราบปลื้มพร้อมโบกธงชาติ ธงพระปรมาภิไธย วปร. และธงพระนามาภิไธย สท. และเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ชูขึ้นเหนือหัวด้วยความจงรักภักดีถือเป็นมงคลยิ่งที่ได้รับเสด็จอย่างใกล้ชิด แล้วประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

ทั้งนี้ วังช้างอยุธยา แล เพนียด นำช้างจำนวน 10 เชือก แต่งชุดคชาภรณ์สีเหลือง อันเป็นสีประจำพระชนมวารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มารับเสด็จด้วย