“สมเด็จพระกนิษฐา”พระราชทาน ปริญญาดุษฏีบัณทิต”กรมพระศรีสวางควัฒน”คณะจิตรกรรม มศก.

42

พระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชจ้า เสด็จแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตร กรมพระศรีสวางควัฒน ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันที่ 30 พ.ย.63 เวลา 11.22 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒนรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 4,579 คน ณ อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ในโอกาสนี้ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เฝ้าฯ รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ ในภาคบ่ายด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานปฐม พระราชวังสนามจันทร์ พระราชทานวโรกาสให้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรเข้าเฝ้า ร้องเพลงซานตาลูซีอา เพลงประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร ด้านศิลปะ และเพลงกลิ่นจันทร์ สื่อความหมายถึงต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมทั้งบูม เอส ยู ถวายด้วย