ศาลรธน.พร้อม!! ชี้คดีนายกฯพักบ้านหลวง ออกคำสั่งห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าฟัง

59

พร้อมแล้ว! ศาลรธน. เตรียมนั่งบรรลังค์ อ่านคำพิพากษา คดีสำคัญ นายกฯพักบ้านหลวง และออกคำสั่งห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง นั่งฟังคดี แต่ให้ชมผ่านยูทูปแทน พร้อมออกประกาศกำหนดพื้นที่รักษาความปลอดภัยเต็มพื้นที่อาคารศูนย์ราชการ

วันที่ 1ธ.ค.63 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ออกเอกสารชี้แจงกรณี ศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยเรื่องประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 วรรคสามประกอบมาตรา 82 ว่าความเป็นรัฐมนตรีของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหมสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 วรรคหนึ่ง( 4) ประกอบมาตรา 160 (5) และมาตรา 170 วรรคหนึ่ง(5) ประกอบมาตรา 186 วรรคหนึ่งและมาตรา 184 วรรคหนึ่ง(3) หรือไม่ในวันพุธที่ 2 ธ.ค. เวลา 15.00 น.นั้น

เพื่อรักษาความเรียบร้อยในบริเวณที่ทำการศาลและเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ และเพื่อให้การดำเนินกระบวนพิจารณาของศาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ศาลจึงมีคำสั่งกำหนดบุคคลให้เฉพาะผู้ร้อง ผู้ถูกร้อง ผู้รับมอบอำนาจ หรือ ผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นอยู่ในห้องพิจารณาคดีเพื่อรับฟังการอ่านคำวินิจฉัยของศาล และให้สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจัดให้มีช่องทางการรับฟังการอ่านคำวินิจฉัยของศาลเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและสื่อมวลชน รวมทั้งออกประกาศศาลรัฐธรรมนูญเรื่องอาณาบริเวณหรือพื้นที่ที่กำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน รักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย 2563

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ในการออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยคดีอื่นศาลไม่เคยมีการออกประกาศในลักษณะนี้มาก่อน โดยประกาศศาลรัฐธรรมนูญฯที่ออกมาครั้งนี้ยังระบุเหตุผลด้วยว่าหน่วยงานทางความมั่นคงได้แจ้งต่อสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญว่า จะมีสถานการณ์ที่มีสิ่งบอกเหตุหรือข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าอาจจะมีเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยและความไม่สงบเรียบร้อยเกิดขึ้น ดังนั้นเพื่อให้กระบวนการพิจารณาของศาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 38 วรรคสองพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 2561 ประกอบข้อ 4 ข้อ 5 และข้อ 8 (8) ของข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ 2562 และข้อ 16 ของระเบียบศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในที่ทำการศาล 2562 ประธานศาลรัฐธรรมนูญโดยความเห็นของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจึงออกประกาศดังกล่าวโดยให้ประกาศนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 2 ธ.ค. 63 เวลา 00.01 -23.59 น.

ทั้งนี้ อาณาบริเวณและพื้นที่ที่ศาลรัฐธรรมนูญประกาศกำหนดให้เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน รักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยนั้นกินพื้นที่เต็มทั้งอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ หรืออาคาร เอ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะ

ขณะเดียวกันเว็บไซด์สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญก็ข้อความ พร้อมลิงค์สำหรับรับชมการถ่ายทอดสดการอ่านคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในคดีนี้ด้วยโดยสามารถรับชมผ่านยูทูปชาแนลในชื่อ “สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ “ รวมทั้งมีการแจ้งต่อสื่อมวลชนที่จะเดินทางมาทำข่าวว่าสามารถติดตามการถ่ายทอดสัญญาณเสียงได้บริเวณทางขึ้นด้านหน้าสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญที่ติด ถ.แจ้งวัฒนะ