ม.แม่โจ้ ร่วมมือ สวก. สร้าง Smart Farmer พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่เป็นที่พึ่งของชุมชน

39

ม.แม่โจ้ ร่วมกับ สวก. ทำพิธีลงนามและปฐมนิเทศ นศ.ในโครงการทุนปริญญาตรี เพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ หรือ Smart Farmer พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่เป็นที่พึ่งของชุมชน

วันที่ 1 ธ.ค.63 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) จัดพิธีลงนามสัญญาและปฐมนิเทศนักศึกษาผู้ได้รับทุน “โครงการทุนปริญญาตรีเพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer) ประจำปี 2564” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร เป็นผู้แทนลงนามทั้ง 2 ฝ่าย

ซึ่งผู้ได้รับทุนเป็น Smart Farmer หรือ Young Smart Farmer ที่มีการขึ้นทะเบียนไว้แล้วกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา และอายุ มีจำนวน 18 ราย ได้แก่ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ จำนวน 4 ราย สาขาวิชาพืชไร่ จำนวน 5 ราย และสาขาวิชาการประมง จำนวน 9 ราย ทั้งนี้มี คณบดีทั้ง 3 คณะ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สำหรับทุนปริญญาตรีเพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer) ได้จัดขึ้นเป็นหลักสูตรเฉพาะ โดยบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกัน 3 คณะ ได้แก่ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี คณะผลิตกรรมการเกษตร และคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ เพื่อให้ความสำคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของคน ในภาคเกษตรให้เป็นเกษตรกรยุคใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ และปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ซึ่งสอดคล้องกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่มีรากฐานมาจากการเกษตร

และมีชื่อเสียงในศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร ซึ่งคาดหวังว่าผู้ที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้จะเป็นนักวิจัยชุมชน เกษตรผู้ประกอบการ (Agropreneur) ที่สามารถสร้างรายได้ภาคการเกษตร ทั้งในรูปแบบ Start-up และ/หรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชนและ ประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม