“ชวน”เปิด!!ถกทีมสมานฉันท์ ให้กำลังใจทำเพื่อชาติ เลือก”เทอดพงษ์”ประธาน

73

“ชวน” เปิดประชุม คณะกรรมการสมานฉันท์นัดแรก ให้กำลังใจการทำหน้าที่ ตั้งเป้าทำเพื่อบ้านเมือง แม้ไร้ฝ่ายค้านร่วม เชื่อทำงานได้ ให้ กรรมการ รายงานความคืบหน้าการทำงานทุก 2 สัปดาห์ ขณะที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เลือก”เทอดพงษ์ ไชยนันทน์” นั่งประธาน

วันที่ 18 ม.ค.64 นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เข้าร่วมเปิดการประชุม “คณะกรรมการสมานฉันท์” เพื่อชี้แจงเหตุผลและความจำเป็น โดยยืนยันว่าคณะกรรมการชุดนี้ตั้งขึ้นจากเจตนารมณ์ที่ประชุมร่วมรัฐสภาเมื่อวันที่ 26 – 27 ตุลาคม 2563 ในการหาทางออกให้กับประเทศ และแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในบ้านเมือง ทำให้สภาในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติรับมาดำเนินการ ซึ่งสถาบันพระปกเกล้าได้พิจารณาจากคำอภิปรายของสมาชิกรัฐสภา เห็นควรหาทางออกเร็วในรูปแบบการตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์ขึ้น เพื่อให้ฝ่ายต่างๆเข้ามามีส่วนร่วม โดยที่ประชุมมีมติเอกฉันท์คัดเลือกให้นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ เป็นประธานคณะกรรมการสมานฉันท์

ส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านไม่ร่วมเป็นคณะกรรมการสมานฉันท์นั้น ย้ำว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องความขัดแย้งระหว่างฝ่ายค้านกับรัฐบาล แต่เป็นปัญหาของบ้านเมือง เพราะแม้จะมีคณะกรรมการสมานฉันท์ฝ่ายค้านก็ยังสามารถไล่นายกรัฐมนตรีได้ แต่การตั้งคณะกรรมการขึ้นมาครั้งนี้เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องของส่วนรวม แต่ฝ่ายค้านก็ยังยืนยันเจตนารมณ์ที่จะไม่เข้าร่วม เช่นเดียวกับฝ่ายผู้ชุมนุม ที่จะให้คณะกรรมการชุดนี้เป็นผู้พิจารณาและกำหนดแนวทางให้ผู้ชุมนุมได้เข้ามามีส่วนร่วมต่อไป

ประธานรัฐสภา ย้ำว่า การไม่มีฝ่ายค้านเข้าร่วม ไม่ใช่อุปสรรคในการทำงานของคณะกรรมการ ดังนั้นหลักการทำงานของคณะกรรมการชุดนี้ ต้องยึดการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นหลัก จะต้องไม่ทำเรื่องผิดให้เป็นเรื่องถูก และจะต้องไม่ทำให้เรื่องถูกเป็นเรื่องผิด ทั้งนี้ส่วนตัวขอให้กำลังใจทุกคนในการทำหน้าที่

ส่วนการแก้ไขปัญหาระยะยาว ตนได้หารือกับเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าแล้ว เห็นว่าควรเอาปัญหาในอดีตมาศึกษาป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก โดยเฉพาะการใช้สื่อ อย่างการใช้วิทยุชุมชนในอดีตมาปลุกระดมให้เกิดความขัดแย้ง ซึ่งในปัจจุบันเกิดขึ้นในรูปแบบของสื่อโซเชียลมีเดีย จึงจำเป็นจะต้องหาทางแก้ไขในระยะยาว อย่างไรก็ตาม นายชวน หลีกภัย ได้ขอให้คณะกรรมการสมานฉันท์รายงานความคืบหน้าการทำงานทุก 2 สัปดาห์ โดยไม่ได้มีการกำหนดกรอบระยะเวลาการทำงาน