มท.2 ประชุม คณะกก.ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน กำชับเร่งดับไฟป่าพรุครวนเคร็ง

13

รมช.มหาดไทย กำชับ ผวจ.นครศรีธรรมราช ป้องกันไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็ง หวั่นแล้งนี้ส่งผลกระทบรุนแรง กระทบเศรษฐกิจฐานราก เร่งกำหนดมาตรการช่วยเหลือปชช.หลังโควิด-19 คลาย พร้อมติดตามการทำงานคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน

วันที่ 1 ก.พ. 64 ที่ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผวจ.นครศรีธรรมราช พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

โอกาสนี้ รมช.มหาดไทย กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วน ที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอย่างดี โดยตนจะติดตามความก้าวหน้าทุกด้านอย่างใกล้ชิด แต่ที่สำคัญขอเน้นย้ำให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่เกี่ยวกับการอบรมสัมมนาให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายภาครัฐ และให้คำนึงถึงการรักษาสุขอนามัยในการจัดกิจกรรมและความปลอดภัยในการบ้องกันโรคด้วย ส่วนผลผลิตทางการเกษตรขอให้ติดตามการขึ้นทะเบียนโครงการประกันรายได้ ทั้งยางพารา ปาล์มน้ำมัน ข้าว และ มันสำปะหลัง โดยให้สำนักงานเกษตรจังหวัดกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดต้องหารือกันอย่างใกล้ขิดเพื่อวางแผนการผลิตและการขายร่วมกัน

“ส่วนของการเตรียมการแก้ไขปัญหาเรื่องสำคัญเร่งด่วน คือเรื่องการเตรียมการป้องกันแก้ไขไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็งในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึงเพื่อลดความรุนแรงของสถานการณ์ให้ได้มากที่สุด เพราะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในพื้นที่อย่างมาก เนื่องจากครอบคลุมพื้นที่หลายอำเภอ เบื้องต้นให้มีอาสาสมัครแนวป้องกันไฟลงพื้นที่เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง พร้อมเร่งสูบน้ำเข้าพื้นที่เพื่อหล่อเลี้ยงความชุ่มชื้นพื้นที่ป่าไว้ โดยผวจ. ปภ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องเข้าไปสนับสนุนทันที อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญคือการเตรียมมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ต้องใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐเข้าไปดูแลอย่างรวดเร็ว “นายนิพนธ์กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในที่ประชุมยังได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดนครศรีธรรมราชทั้ง 10 นโยบายหลักคือ การแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิที่ดิน , การจัดสรรที่ดินทำกินตามนโยบายของรัฐบาล ผ่านคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ(คทช.) , การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน , ปัญหาด้านแรงาน , ปัญหาด้านการเกษตร, ปัญหายาเสพติด , การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ด้านการสร้างความสมานฉันท์การเคารพและเทิดทูนสถาบันในสถาบันการศึกษา , การขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เป็นมรดกโลก , การแก้ไขปัญหาการจราจรวัดเจดีย์ อ.สิชล