ศาลรธน.มีมติ!! รับคำร้องวินิจฉัย “สิระ” พ้นเก้าอี้ สส.

128

ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติรับคำร้องวินิจฉัย สมาชิกภาพ “สิระ เจนจาคะ” พร้อมให้ยื่นแก้ข้อกล่าวหาภายใน 15 วัน กรณีมีคำร้องขอให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

วันที่ 3 ก.พ.64 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เผยแพร่เอกสาร การประชุมศึกษาคดีที่ประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่งคำร้องขอให้ ศาลรธน. วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ว่า สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายสิระ เจนจาคะ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101(2) ประกอบมาตรา 98(10) หรือไม่

เนื่องจากนายสิระเคยต้องคำพิพากษามีความผิดอาญาฐานฉ้อโกง ทำให้นายสิระ เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตมรัฐธรรมนูญ มาตรา 98 (1) อันเป็นเหตุให้สมาชิกภาพของมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา101 (6)

ผลการพิจารณา ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาเห็นว่า กรณีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคหนึ่ง ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 มาตรา 7 (5) จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับคำร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัย และให้ผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้อง

สำหรับการพิจารณาคำขอให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือไม่นั้น เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารหลักฐานยังไม่ปรากฎหลักฐานว่า คดีดังกล่าวถึงที่สุดว่ากระทำความผิด เป็นกรณียังไม่ปรากฎเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ถูกร้องมีกรณีให้ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัย จึงมีคำสั่งยกคำขอส่วนนี้