สมเด็จพระสังฆราช ทรงบำเพ็ญ พระกุศลทรงบาตร วาระคล้ายวันสถาปนา เป็นปีที่ 4

20

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช เสด็จทรงบำเพ็ญพระกุศลทรงบาตร เนื่องในวาระคล้ายวันสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช เป็นปีที่ 4 บำเพ็ญอภัยทานปล่อยปลา ตามที่มีผู้ขอประทานถวาย 

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จออกไปที่หน้าพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงบำเพ็ญพระกุศลทรงบาตร อุทิศถวายพระบูรพจารย์ และถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนเพื่อความสวัสดีของประเทศชาติ เนื่องในวาระคล้ายวันสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช เป็นปีที่ 4

จากนั้น เสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงกดพิมพ์พระผงพระรูปเหมือน ตามที่โครงการสร้างสถานปฏิบัติธรรม สมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร) ขอประทานพระกรุณา แล้วเสด็จไปทรงสักการะปูชนียวัตถุในพระอาราม ตลอดจนพระอัฐิ พระสรีรางคาร พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพระอรุณนิภาคุณากร สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าอาวาสยุคที่ 1 พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า เจ้าอาวาสยุคที่ 2 สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ เจ้าอาวาสยุคที่ 4 พร้อมด้วยอัฐิและสรีรางคาร พระศาสนโศภน (ภาณกเถร) เจ้าอาวาสยุคที่ 3 และสมเด็จพระพุทธปาพจนบดี เจ้าอาวาสยุคที่ 5

ก่อนเสด็จขึ้น เสด็จไปลานพระอนุสาวรีย์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ทรงบำเพ็ญอภัยทานปล่อยปลา ตามที่มีผู้ขอประทานถวาย โดยจะได้นำไปปล่อยในแหล่งน้ำที่เหมาะสมต่อไป