ศาลรธน. รับคำร้อง!! ปมแก้ไขอำนาจแก้ไขรธน.ไว้พิจารณา

24

ศาลรธน.มีคำสั่งรับคำร้องปมอำนาจแก้ไขรัฐธรรมนูญ ไว้เพื่อพิจารณาแล้ว โดยสั่งให้คณะกรรมการร่างรธน.นำโดย “มีชัย-บวรนศักดิ์-สมคิด-อุดม” ทำหนังสือชี้แจงยื่นต่อศาลภายในวันที่3 มี.ค.64

18 ก.พ.64 ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติรับคำร้องของรัฐสภาให้พิจารณาอำนาจแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยเห็นว่ามีอำนาจตามมาตรา 201 วรรคหนึ่ง และเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาให้ผู้เกี่ยวข้อง คือ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ และนายอุดม รัฐอมฤต ทำความเห็นเป็นหนังสือ ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในวันที่ 3 มีนาคม 2564 และนัดประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 4 มีนาคม 2564