“เฉลิมชัย”เร่งเดินหน้า 5ยุทธศาสตร์ ผนึก อุตสาหกรรม พัฒนาอาหารทั่วไทย

49

กระทรวงเกษตรณ เร่งเดินหน้า 5ยุทธศาสตร์ จับมือ อุตสาหกรรม ตั้ง “ยงวุฒิ-กนก-ยุคล-โฆสิต” และ ประธานสภาอุตสาหกรรม 5ภาคเป็นแม่ทัพ นำทีมส่งเสริม อุตสาหกรรมเกษตรอาหารทั่วประเทศผนึก AIC 77 จังหวัด พร้อมเห็นชอบแผนพัฒนาโดรนและเครื่องจักรกลเกษตรเมดอินไทยแลนด์

วันที่ 13 มี.ค.64 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กรกอ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม กรกอ.มีมติเห็นชอบกลไกใหม่ในการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรอาหารระดับประเทศและระดับภาคโดยเฉพาะ ”โครงการหนึ่งกลุ่มจังหวัด หนึ่งนิคมอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร” และ ”โครงการพัฒนาเกษตรแม่นยำ (Precision Agriculture) สู่ธุรกิจอุตสาหกรรม 2 ล้านไร่ โดยจัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร มีนายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ อดีต ผอ.สถาบันอาหารเป็นประธาน มีคณะที่ปรึกษา อาทิ ดร.กนก อภิรดี , นายยุคล ลิ้มแหลมทอง, นายโฆสิต สุวินิจจิต และ คณะอนุกก.ความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ สภาอุตสาหกรรมระดับภาค 5 คณะเรียกว่า”กรกอ.ภาค มีประธานสภาอุตสาหกรรมระดับภาค ประกอบด้วย ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และ ภาคตะวันออก เป็นประธาน โดยทำงานร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม Agritech and Innovation Center : AIC ทั้ง 77 จังหวัด บนฐาน การทำงาน 4 ภาคีหลัก คือภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และ ภาคเกษตรกร

นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบโครงการฝึกอบรมเกษตรกรเป็นนักบินโดรน ด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และ โครงการพัฒนาอากาศยานไร้คนขับโดรน (Drone)และ เครื่องจักรกลการเกษตรที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand)

นายอลงกรณ์ กล่าวว่า ตามมติ กรกอ.ครั้งที่1 วันที่ 21 มกราคม 2564 เห็นชอบโครงการหนึ่งกลุ่มจังหวัด หนึ่งนิคมอุตสาหกรรม เพื่อจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเกษตรอาหารทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ให้ครบทั้ง 18 กลุ่มจังหวัด เพื่อสร้างระบบการแปรรูปสินค้าเกษตรเชิงโครงสร้างทั่วประเทศเป็นกระจายการลงทุน การสร้างงาน สร้างเศรษฐกิจภายในประเทศ และ กระจายโอกาส สร้างความสมดุลในการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน ภายใต้5ยุทธศาสตร์ปฏิรูปภาคเกษตรกรรมของ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.กษตรและสหกรณ์

โดยขณะนี้มีอย่างน้อย 8 กลุ่มจังหวัด ที่กำลังดำเนินการและอยู่ระหว่างการพิจารณา ได้แก่ 1. กลุ่มจังหวัดอีสานตอนบน 2. กลุ่มจังหวัดอีสานตอนกลาง 3. กลุ่มจังหวัดอีสานตอนล่าง 4. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 5. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก (อีอีซี.) 6. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน (กลุ่มล้านนา) 7. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง และ 8. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนกลาง

สำหรับการประชุม กรกอ. ครั้งที่ 3/2564 วันที่11มี.ค.64 มีผู้เข้าร่วมประชุม คือ นายอลงกรณ์ พลบุตร ประธานกรกอ. นายรัชทรัพย์ นิชิด้า ที่ปรึกษารมว.เกษตรและสหกรณ์ นายทินกร อ่อนประทุม นายวิทยา จันทร์สม นายนิกร สุวรรณธาดา คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรฯ.) นายพลเชษฐ์ ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นางสาวปภาวี สุธาวิวัฒน์ รองประธานสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้แทนจากส่วนราชการ ผู้แทนสภาอุตสาหกรรม ผู้แทนภาคเอกชน และเกษตรกร เข้าร่วมประชุมที่กระทรวงเกษตรฯ.และประชุมทางไกล Zoom Cloud Meetings