ในหลวง เสด็จฯ พร้อมเจ้าคุณพระสินีนาฏ นมัสการสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์

316

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงขับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ ส่วนพระองค์ พร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาฏ ไปทรงนมัสการสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 1 เม.ย. 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงนมัสการสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต ป.ธ.9) ที่ปรึกษามหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม ณ สำนักสหปฏิบัติ (ค่ายอารยาภิวัทธน์ มูลนิธิบรรจงสนิท-สหปฏิบัติ) ริมเขื่อนกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี (เป็นการส่วนพระองค์)

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงขับรถยนต์พระที่นั่งด้วยพระองค์เอง โดยมีพสกนิกรเฝ้ารับเสด็จฯ

ขอบคุณคลิปจาก กลุ่มเฟซบุ๊ก “คนรัก พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี”