รองเลขาฯ กอ.รมน.ภาค4 ลงพื้นที่พบปะผู้นำอิสลามชายแดนใต้ ในเดือน รอมฎอน

16

พ.อ.เปรียว ติณสูลานนท์ รองเลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 4 นำคณะ ลงพื้นที่ เยี่ยมพบปะสมาคมผู้นำอิสลามชายแดนใต้ สานสัมพันธ์ระหว่างกัน ในเดือนรอมฎอน

วันที่ 5 พ.ค.2564 ที่ สำนักงานสมาคมผู้นำอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พ.อ.เปรียว ติณสูลานนท์ รองเลขาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เยี่ยมพบปะสมาคมผู้นำอิสลามชายแดนใต้ เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ สานสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจตามหลักศาสนาอิสลามในห้วงเดือนรอมฎอน

พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากคณะผู้บริหารสมาคมฯ สร้างองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และแสวงหาความร่วมมือบูรณาการการทำงานร่วมกันในการพัฒนาพื้นที่ โดยมี นายฮัสบูเล๊าะ หิเล นายกสมาคมผู้นำอิสลามชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยผู้แทนจากส่วนราชการและผู้นำศาสนาในพื้นที่ร่วมพบปะพูดคุย

โฮกาสนี้ พ.อ.เปรียว ติณสูลานนท์ กล่าวถึงกิจกรรมครั้งนีว่า เป็นการพบปะสมาคมผู้นำอิสลามเพื่อพูดคุยหารือ เเลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอคำแนะนำในการทำงาน ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะผู้นำศาสนาทุกท่านคือคลังความรู้ที่จะช่วยกันนำองค์ความรู้ที่มีไปพัฒนาพื้นที่ และแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ซึ่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขปัญหา

โดยมีส่วนราชการ รวมถึงหน่วยงาน, องค์กร และสมาคมต่างๆ ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานในด้านต่างๆเป็นอย่างดี ทั้งมิติการพัฒนา, เศรษฐกิจ, การศึกษา รวมถึงศาสนา เพื่อให้ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง

นอกจากนี้ พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 และ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ยังได้ฝากความห่วงใยและความปรารถนาดียังมายังผู้นำศาสนาทุกท่าน รวมถึงมอบสิ่งของต่างๆ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติศาสนกิจของพี่น้องมุสลิมในเดือนรอมฎอนอีกด้วย