มท.2 เตรียมพร้อม!! เปิด เวทีการประชุม สัมมนาวิชาการ ความปลอดภัยทางถนน

27

รมช.มหาดไทย เตรียมความพร้อมเปิดประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15 “ทศวรรษใหม่ วิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัยต้องมาก่อน” ให้ความรู้ อปท.- ปภ. ตั้งเป้าลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ลดการเสียชีวิต บาดเจ็บ พิการ

วันที่ 10 มิ.ย. 2564 ที่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการอำนวยการจัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15 “ทศวรรษใหม่ วิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัยต้องมาก่อน” เพื่อร่วมกันบูรณาการข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการกำหนดแนวทางและรูปแบบการจัดงาน โดยมีนายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ ที่ปรึกษารมช.มหาดไทย นายเชษฐา โมสิกรัตน์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) นพ.ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) ผ่านระบบซูม (Zoom) ไปยังส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานสสส. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และภาคีเครือข่ายนายนิพนธ์ กล่าวว่า สถานการณ์ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย นำมาสู่ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาล ดังนั้นเพื่อลดจำนวนผู้สูญเสียในกลุ่มนี้ได้อย่างรวดเร็ว ภาครัฐและหน่วยงานเกี่ยวข้อง ต้องให้ความใส่ใจและจริงจังในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ในงานจึงเปิดกว้างให้กับภาคีเครือข่ายร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้ เสวนา พิธีมอบรางวัลแก่ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงหารือการทำงานด้านความปลอดภัย จากผู้บริหาร นักวิชาการ และผู้ปฏิบัติงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ทราบนโยบายของรัฐบาลในการดำเนินงานด้านป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน และมีส่วนร่วมเสนอนโยบายสาธารณะ รวมทั้งแนวทางการบูรณาการในการดำเนินงาน เพื่อให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้นำความรู้ แนวทาง และรูปแบบการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ไปเผยแพร่และปฏิบัติให้เหมาะสมกับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าในอีก6ปี คนไทยจะต้องเสียชีวิตบนท้องถนนไม่เกิน12คนต่อแสนประชากรสำหรับงานสัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15 “ทศวรรษใหม่ วิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัยต้องมาก่อน” โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ร่วมกับศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน(ศวปถ.) มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย (มนป.) และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2564 ที่ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ