สิทธิ หน้าที่ของสามี – ภรรยาในอิสลาม

3048

สิทธิของสามี – ภรรยาได้รับร่วมกัน

 1. สามี – ภรรยามีสิทธิในการใช้ชีวิตคู่ครองในครอบครัว
 2. ศาสนาได้อนุมัติให้ชาย หญิงทั้งคู่ได้เป็นสามี – ภรรยาได้ถูกต้อง
 3. สามารถใช้อำนาจปกครอง ดูแล ควบคุมบุตรหลานของตนที่อายุยังไม่ครบ 18 ปี
 4. หากฝ่ายสามีหรือภรรยาละทิ้งหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ของตน อีกฝ่ายสามารถร้องเรียนความเป็นธรรมจากผู้มีอำนาจได้
 5. ทรัพย์สินที่ได้สร้างร่วมกันมาหลังจากแต่งงานนั้น ทั้งสองฝ่ายมีสิทธิได้รับเท่าเทียมกัน (สินสมรส)
 6. หากฝ่ายให้มีเหตุผลเป็นที่ยอมรับ ตามหลักการศาสนาทุกประการก็สามารถฟ้องหย่าอีกฝ่ายหนึ่งได้

สิทธิของสามี

 1. สามี คือ ผู้นำครอบครัว
 2. ต้องได้รับความเคารพ เกียรติและศักดิ์ศรีจากภรรยาตามความเหมาะสม

สิทธิของภรรยา

 1. ภรรยา คือ แม่บ้าน
 2. ต้องได้รับปัจจัยยังชีพภายในครอบครัวทุกอย่าง ตามความสามารถของสามี
 3. ต้องได้รับความคุ้มครองความอบอุ่นจากสามี

หน้าที่ของสามีต่อภรรยา

 1. ให้ความสุขทางเพศต่อภรรยาของตนได้
 2. คบค้าสมาคมต่อภรรยาและครอบครัวของนางโดยดี
 3. ให้ที่อยู่อาศัยและปัจจัยเลี้ยงชีพอื่นๆ ตามสมควร
 4. ต้องจ่ายเงินสินสอด (มะฮัร) ให้หมด
 5. อบรมสั่งสอนให้ความรู้ โดยเฉพาะเรื่องศาสนา
 6. ต้องให้ความเป็นธรรม กรณีที่มีภรรยามากกว่า 1 คน
 7. ไม่ทำในสิ่งที่กระทบต่อความรู้สึกที่ไม่ดีต่อภรรยา
 8. ให้ความรัก ความอบอุ่น ใจเย็น สุขุมและอ่อนโยน
 9. อดทนต่อสภาพปัญหาต่างๆ
 10. ไม่เปิดเผยความลับหรือปมด้อยของภรรยาให้ผู้อื่นรู้
 11. ต้องให้เกียรติและยกย่องภรรยาเสมอ
 12. ไม่กล่าวหาใส่ร้ายภรรยา
 13. ไม่ปลอยหรือละเลยให้ภรรยาว้าเหว่หรือโดดเดี่ยว

หน้าที่ของภรรยาต่อสามี

 1. ภักดี ยินยอมให้สามีร่วมเพศ
 2. ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยเฉพาะเวลาที่สามีไม่อยู่
 3. คบค้าสมาคมโดยดี
 4. ยอมรับคำกล่าวตักเตือนของสามี กรณีมีความผิดหรือทรยศ
 5. รักษาความสะอาดของร่างกายให้ปราศจากกลิ่นที่ไม่พึ่งประสงค์
 6. ภักดีต่อสามีในสิ่งที่ไม่ขัดแย้งกับบัญญัติในศาสนา
 7. ไม่ทำสิ่งที่กระทบความรู้สึกของสามี
 8. มีความบริสุทธิ์ใจต่อหน้าที่และสามี
 9. แจ่มใส ร่าเริง เบิกบาน ทำให้สามีสบายใจ
 10. ปฏิบัติต่อสามีเรื่องอาหาร เครื่องดื่ม เสื้อผ้า ฯลฯ
 11. รักษาชื่อเสียง เกียรติยศ น้ำหน้าของสามีตลอดเวลา
 12. ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงตามความสามารถของสามี
 13. ต้องใช้จ่ายอย่างประหยัด ไม่สุรุ่ยสุร่าย
 14. รักษาตนเองและครอบครัว โดยเฉพาะเวลาที่สามีไม่อยู่
 15. ให้ความเคารพต่อครอบครัวของสามี โดยเฉพาะบิดา – มารดาของสามี
 16. ไม่ปฏิบัติตนในสิ่งที่สามีไม่ชอบ
 17. ต้องยอมรับความเป็นผู้นำของสามีต่อครอบครัว
 18. ต้องยกย่องและให้ความสำคัญสิ่งที่สามีมอบให้
 19. ควรช่วยเหลือหรือให้กำลังใจต่องานของสามี
 20. ต้องอดทนต่อปัญหาอุปสรรคที่มาประสพต่อครอบครัว
 21. ห้ามนำเรื่องบนที่นอนไปเปิดเผยต่อบุคคลอื่น

นำพาครอบครัวสู่ความสำเร็จเป็นสุข

 1. นอบน้อมอ่อนโยน ชมเชย ให้เกียรติระหว่างกัน
 2. รับคำติติง กล่าวตักเตือน แนะนำ ระหว่างสามี – ภรรยา
 3. อดทนขณะที่ประสบภัยและความเดือดร้อน
 4. รู้จักแบ่งเวลาเพื่อการทำงานในทางโลกและโลกหน้า
 5. สามารถแบ่งแยกปัจจัยที่ได้มาเลี้ยงครอบครัวว่าเป็นสิ่งที่อนุมัติหรือต้องห้าม
 6. มีความพร้อมเรื่องการเลี้ยงดูปลูกฝังคนในครอบครัวตามคำสอนของศาสนาอิสลาม
 7. ปลูกฝังจิตสำนักและความเข้าใจตรงกันระหว่างสามี – ภรรยา
 8. พยายามตัดทิ้งความรู้สึกแค้นใจ น้อยใจระหว่างสามี – ภรรยา
 9. สามี – ภรรยา ต้องไม่หวั่นไหวต่อผลกระทบหรืออิทธิพลภายนอกหรือบุคคลที่ 3 ที่มายุยงยุแหย่

ที่มา : หนังสือคู่มือเตรียมความพร้อมก่อนแต่งงาน (นิกะห์) หน้า 8 และ 17 – 19