ม.อ.ปัตตานี ระดม แพทย์ พยาบาล เสริมกำลัง ฉีดวัคซีนให้ชาวบ้าน ร่วม3,000 คน

19

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ส่งทีมแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์ และพยาบาลจากคณะพยาบาลศาสตร์ เสริมกำลังฉีดวัคซีนให้บุคลากรทางการศึกษา ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น ปัตตานี ร่วม 3,000 คน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน รพ.ธัญญารักษ์ปัตตานี

รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี กล่าวว่า ศูนย์ฉีดวัคซีนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งดำเนินการโดย โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี ได้รับมอบหมายให้วัคซีนแก่ประชาชนปัตตานีรวม 2,989 คน ในการดำเนินการครั้งนี้ได้ระดมแพทย์ และพยาบาลจากทุกอำเภอของจังหวัดปัตตานีมาร่วมดำเนินการ แต่เนื่องจากทีมแพทย์ และพยาบาลในพื้นที่ส่วนใหญ่มีภารกิจล้นมือ ดังนั้นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จึงได้ขอความร่วมมือ ไปยังคณะแพทยศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และคณะพยาบาลศาสตร์วิทยาเขตปัตตานี ให้มาร่วมฉีดวัคซีนร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ของจังหวัดปัตตานีในครั้งนี้ ประกอบด้วยคณะแพทยศาสตร์โดยการนำ ผศ. นพ.เทอดพงศ์ ทองศรีราช จำนวน 10 คน คณะพยาบาลศาสตร์วิทยาเขตหาดใหญ่ นำโดย ผศ.ดร.เนตรนภา คู่พันธวี จำนวน 7 คน คณะพยาบาลศาสตร์วิทยาเขตปัตตานี โดยการนำ ผศ.ดร.รอฮานิ เจะอาแซ จำนวน 6 คนผศ. นพ.เทอดพงศ์ ทองศรีราช รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เปิดเผยว่า ได้รับการประสานงานจากศูนย์ฉีดวัคซีนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ให้มาเสริมกำลังบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี เนื่องจากวันนี้มีประชาชนจังหวัดปัตตานีมารับวัคซีนร่วม 3,000 คน นับว่ามีจำนวนมาก ทีมแพทย์และพยาบาลที่มาวันนี้ เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางการฉีดวัคซีน คาดหวังว่าการฉีดวัควัคซีนครั้งนี้ทำให้ประชาชนจังหวัดปัตตานีรอดพ้นจากภัยโควิดด้วยการฉีดวัคซีนในวันนี้