ศธ. เตรียมหาวิธี!! ให้นักเรียน กลับมาเรียนรูปแบบปกติ ไม่ต้องใช้ออนไลน์อีกต่อไป

39

กระทรวงศึกษาธิการ เตรียม หาแนวทาง เพื่อให้เด็กนักเรียน กลับมาเรียน ในโรงเรียนได้ตามปกติ ลักษณะ on site โดยไม่ต้องใช้รูปแบบ ออนไลน์ อีกต่อไป โดยกำลังศึกษาแนวความเป็นไปได้ กับ กรมอนามัย กระรวงสาธารณสุข ตามมาตรการ safety zone in school

วันที่ 26 ก.ค. 2564 ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในฐานะโฆษก ศธ. เปิดเผยถึงการบริหารจัดการการศึกษาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ว่า ในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 นั้น กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการหาแนวทาง เพื่อให้นักเรียนกลับมาเรียนในลักษณะ on site ซึ่งได้มีการหารือร่วมกับ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถึงมาตรการ safety zone in school เป็นระยะๆ พร้อมทั้งมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ โดยมาตรการนี้จะมีการดำเนินการในลักษณะแซนด์บ็อกซ์ มีการจำกัดบุคคลเข้าออกโรงเรียนอย่างชัดเจน และจะมีการคัดกรองโดยใช้วิธี  Rapid Antigen test และดำเนินการในโรงเรียนที่มีความพร้อมเท่านั้น

สำหรับมาตรการในลักษณะนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือ สพฐ. ได้ดำเนินการในโรงเรียนพักนอนไปแล้ว อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถดำเนินการได้ และยังคงต้องเรียนในรูปแบบออนไลน์อยู่ก็ต้องมีการปรับให้นักเรียนได้เรียนรู้มิติทางสังคมมากขึ้น รวมถึงมีการกำชับครูไม่ให้สอนที่ต่อเนื่องจนเกินไปด้วย เนื่องพบนักเรียนประสบปัญหาออฟฟิศซินโดรมจากการนั่งเรียนที่ต่อเนื่องมากเกินไป โดยครูอาจต้องปรับเปลี่ยนมีการแทรกกิจกรรมระหว่างเรียนด้วย อย่างไรก็ตาม ในส่วนการวัดและประเมินผลนั้น ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กำลังดำเนินการขอความเห็นชอบจากกรรมการอีกครั้ง เพื่อหาข้อยุติร่วมกันว่านักเรียนสามารถรวมตัวชี้วัดที่นักเรียนต้องรู้มาวัดและประเมินผลร่วมกันได้หรือไม่