เปิดโรงพยาบาลสนามร่มโพธิ์ ม.อ.ปัตตานี ที่หอพัก 3 เป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2

44

​มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ให้ความร่วมมือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี เปิดโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 ขึ้นภายในมหาวิทยาลัย ชื่อ “โรงพยาบาลสนามร่มโพธิ์ ม.อ.ปัตตานี” ขนาด 96 เตียง ที่หอพัก 3 พร้อมรับผู้ป่วยสีเขียว

​รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี แจ้งว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดปัตตานี ที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นวันละกว่า 100 คน ตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้จังหวัดปัตตานีจำเป็นต้องหาสถานที่รองรับผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีจึงขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อขอใช้สถานที่ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ซึ่งหอพัก 3 สามารถ รับผู้ป่วยได้ประมาณ 96 คน โดยใช้ชื่อโรงพยาบาลว่า “โรงพยาบาลสนามร่มโพธิ์ ม.อ.ปัตตานี” โดยมีนางเนาวรัตน์ สาครินทร์ พยาบาลวิชาชีพ เป็นหัวหน้าโรงพยาบาลสนาม พร้อมเปิดรับผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป โดยในวันแรกมีผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษาแล้วจำนวน 16 คน
​รายงานข่าวแจ้งว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีได้ให้ความร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ในการใช้สถานที่เป็นโรงพยาบาลสนามแล้ว 2 โรงพยาบาล คือ ใช้อาคารหอพัก 6 เป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 5 ของจังหวัดปัตตานี มาตั้งแต่วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 และวันนี้ใช้หอพัก 3 เป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 หรือ “โรงพยาบาลสนามร่มโพธิ์ ม.อ.ปัตตานี” นอกจากใช้หอพัก 7 เป็นสถานที่กักตัวเพื่อสังเกตอาการหรือ Local Quarantine ประจำอำเภอเมืองปัตตานีตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2564 และเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา
ได้เปลี่ยนเป็นศูนย์แยกกักในชุมชน (ศูนย์พักคอย) หรือ Community Isolation สำหรับผู้ป่วยโควิด 19 ที่มีอาการ ไม่รุนแรง และใช้อาคารเรียนรวม 58 เป็นศูนย์ฉีดวัคซีนแก่ประชาชนชาวจังหวัดปัตตานี ซึ่งบริหารงานโดยโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี มาตั้งแต่เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564.