ม.อ.ปัตตานี ลงนามความร่วมมือกับ “บิ๊กซี” หนุนโอกาสให้นักศึกษาจบใหม่มีงานทำ

23

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ลงนาม ให้ความร่วมมือกับ บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อสนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษา และลดปัญหาการว่างงานของบัณฑิตจบใหม่

วันที่ 10 ก.ย.2564 เวลา 13.00 น. ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กับ บริษัทบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี พร้อมด้วยรองอธิการบดีทุกฝ่าย ผู้ช่วยอธิการบดีทุกฝ่าย คณบดีทุกคณะ และผู้อำนวยการกองต่างๆ ร่วมกับ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) โดยมีนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยรองประธานกรรมการบริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจค้าปลีกขนาดเล็ก ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริษัท รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล และผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายจัดซื้อค้าปลีกขนาดเล็ก ร่วมพิธี

สำหรับ บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน) เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่สอดคล้องกับด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก เพื่อให้ครอบคลุมและตอบสนองความต้องการของลูกค้า จึงได้ดำเนินการสนับสนุนส่งเสริมด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษา มอ.ปัตตานี มีความรู้และทักษะที่เหมาะสมกับบริษัท อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงานต่อไปในอนาคต

ดังนั้น ทั้งสองฝ่ายจึงเห็นชอบร่วมกันในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกัน เพื่อสนับสนุนส่งเสริมด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาตั้งแต่ในช่วงอุดมศึกษาจนจบการศึกษา ที่สนใจเข้าสู่อาชีพในอุตสาหกรรมค้าปลีก เพื่อลดปัญหาการว่างงานของบัณฑิตจบใหม่ที่มีผลการศึกษาและความประพฤติดี ให้ได้รับโอกาสพิเศษในการเข้าทำงานที่ “บิ๊กซี” เป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทและมหาวิทยาลัยในการจัดทำโครงการอื่น ๆ และอำนวยความสะดวกในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาแก่นักศึกษาผ่านเครือข่ายสาขาของบิ๊กซีทั่วประเทศต่อไปในอนาคต