กรมการปกครอง ประกาศลงทะเบียน ร่วมพิธีฮัจย์ ได้แล้ว ระหว่าง 18ต.ค.-6 ธ.ค.64

338

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ประกาศให้ พี่น้องชาวมุสลิม ลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมพิธีฮัจย์ ประจำปี 2565 (ฮ.ศ.1443) ได้แล้ว ณ สำนักงานทะเบียนอำเภอทุกแห่ง ระหว่าง วันที่ 18 ต.ค.-6 ธ.ค.2564

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ได้มีประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนผู้ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ.2565 (ฮ.ศ. 1443) ในระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม – 6 ธันวาคม 2564 เอกสารแนบ 1

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ.1443) สามารถลงทะเบียนแสดงความประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ได้ ที่สำนักงานทะเบียนอำเภอทุกแห่ง หรือ ลงทะเบียนผ่านผู้ประกอบกิจการฮัจย์ที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย พร้อมชำระเงินประกันการเดินทางล่วงหน้าเป็นรายบุคคลเพื่อเป็นหลักประกันว่า จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์จริง ในอัตราคนละ 80,400 บาท (แปดหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) ในระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม – 6 ธันวาคม 2564

ท่านที่ประสงค์ลงทะเบียนผ่านผู้ประกอบกิจการฮัจย์ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบกิจการฮัจย์ที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ได้จาก เอกสารแนบ 2 สำหรับท่านที่ลงทะเบียนผ่านผู้ประกอบกิจการฮัจย์แล้ว ท่านสามารถตสอบสถานะการลงทะเบียน ได้ที่เว็บไซต์ https://hajthailand.dopa.go.th/ หัวข้อ “ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน” หากมีข้อสงสัย หรือมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับคืนเงินประกันการเดินทาง สามารถติดต่อได้ที่ กองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์

กรมการปกครอง (วังไชยา) เลขที่ 442 ถนนนครสวรรค์แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 0 2282 1461 ต่อ 110 , 063-904-1562 หรือทาง Facebook เพจ “กองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์” ท่านสามารถดาวน์โหลดประกาศฯ และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://multi.dopa.go.th/haj/news/cate6/view119