โปรดเกล้าฯ พระราชทานอภัยโทษวันพ่อแห่งชาติ ให้โอกาสกลับตนเป็นพลเมืองดี

132