โพลล์ ฟันธง!’ชัชชาติ’ยังแรง คนกรุงหนุนนั่งผู้ว่าฯกทม.’วิโรจน์-อัศวิน’ตามมาติดๆ

42

บ้านสมเด็จโพลล์ สำรวจความเห็นชาว กทม.จะเลือกใครเป็นผู้ว่าฯกทม. โดย “ชัชชาติ สิทธิพันธุ์” ยังมีคะแนนนำ ร้อยละ 29.8 โดยมี “วิโรจน์ ลักขณาอดิศร และ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ตามมาเป็นอับสองและสาม

วันที่ 11 พ.ค.2565 ศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จากกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร 1,113 กลุ่มตัวอย่าง เก็บข้อมูล ระหว่างวันที่ 6 – 9 พฤษภาคม 2565 โดย ดร. สิงห์ สิงห์ขจร ประธานคณะกรรมการศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ กล่าวว่า การเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้สมัคร จำนวน 31 คน เพศชาย 25 คน เพศหญิง 6 คน สังกัดพรรคการเมือง 5 คน เป็นผู้สมัครอิสระ 26 คน และมีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 50 เขต รวม 382 คน โดยให้ผู้สมัครใช้จ่ายในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ได้ไม่เกินจำนวน 49 ล้านบาท

สำหรับผลการสำรวจในครั้งนี้ต่อการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีข้อมูลที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยากได้ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่มีคุณสมบัติที่มีการปฏิบัติตามนโยบายที่ได้ประกาศไว้ มากที่สุด ร้อยละ 24.7 อันดับสอง คือมีการปฏิบัติงานให้เห็นเป็นรูปธรรม ร้อยละ 15.5 อันดับสามคือมีความขยันทุ่มเทในการทำงาน ร้อยละ 14.1 อันดับสี่คือมีการแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว ร้อยละ 13.6 และอันดับห้าคือมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ร้อยละ 9.9อยากได้สมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่มีคุณสมบัติที่มีความซื่อสัตย์โปร่งใสมากที่สุด ร้อยละ 17 อันดับสองคือมีความขยันทุ่มเทในการทำงาน ร้อยละ 15.9 อันดับสามคือมีการปฏิบัติตามนโยบายที่ได้ประกาศไว้ ร้อยละ 15.5 อันดับสี่คือมีการแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว ร้อยละ 13.7 และอันดับห้าคือมีการเข้าถึงประชาชนอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 13

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยากให้ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนมากที่สุด อันดับหนึ่งคือ ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ร้อยละ 21.5 อันดับสองคือ ปัญหาการจัดการน้ำท่วม ร้อยละ 14.4 อันดับสามคือ ปัญหาการกีดขวางทางเท้า (ฟุตบาท) ร้อยละ 13.9 อันดับสี่คือ ปัญหาการคอรัปชั่น ร้อยละ 12.8 และอันดับห้าคือ ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย ร้อยละ 10.3

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดว่าปัจจัยที่ทำให้ตัดสินใจในการเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จากนโยบายการพัฒนา กทม ร้อยละ 42.9 รองลงมาคือตัวผู้สมัคร ร้อยละ 33.6 และกลุ่มหรือพรรคการเมืองที่สังกัด ร้อยละ 23.5 คิดว่าการเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ควรมาจากกลุ่มหรือพรรคการเมืองเดียวกัน ร้อยละ 54.1 รองลงมาคือ เป็นผู้สมัครอิสระ ร้อยละ 45.9

และคิดว่าจะเลือกผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มากที่สุด อันดับที่หนึ่งคือ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ร้อยละ 29.8 อันดับสองคือ ยังไม่ตัดสินใจ ร้อยละ 13.9 อันดับสามคือ นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ร้อยละ 10.9 อันดับสี่คือ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ร้อยละ 8.1 อันดับห้าคือ นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ร้อยละ 7.5 อันดับหกคือ นายสกลธี ภัททิยกุล และ ไม่ประสงค์ลงคะแนน ร้อยละ 4.1 อันดับเจ็ดคือ นางสาวรสนา โตสิตระกูล ร้อยละ 3.1 และอันดับที่แปด คือ น.ต.ศิธา ทิวารี ร้อยละ 2.3