ชาวเน็ต”สามัคคีปรองดอง”รุมสกรัมนายกฯลุงตู่ ระบายอารมณ์

572
นายกรัฐมนตรี ขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ พร้อมขอให้ร่วมกันสร้างความปรองดอง เพื่อทำให้ประเทศเกิดการพัฒนา โดยเฉพาะการเร่งยกระดับเศรษฐกิจให้กับชุมชนท้องถิ่น

 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ถึงความสำเร็จของการบริหารนโยบายของรัฐบาล ว่า ที่ผ่านมารัฐบาลได้บริหารราชการแผ่นดินและปฎิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยเฉพาะข้าราชการต้องทำงานหนักมากขึ้นตามนโยบายมาโดยตลอด อีกทั้งมีกลไกประชารัฐให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ จนทำให้มีหลายโครงการประสบความสำเร็จ อาทิ นโยบายการลดหนี้ครัวเรือนของไทยที่ลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 11 ปี นโยบายช่วยเหลือเกษตรกรโดยมีกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เข้ามาช่วยเหลือ นโยบายลดความเหลื่อมล้ำในสังคมให้ได้รับความเป็นธรรมในกระบวณการยุติธรรม ด้วยการจัดตั้งกองทุนยุติธรรม นโยบายลดการเกิดคอร์รัปชันในประเทศ ที่ปัจจุบันไทยมีภาพลักษณ์ความโปร่งใสในระดับดีที่สุดในสายตานานาชาติ ทั้งยังมีการเรียกเก็บสินบนลดลงมากถึงร้อยละ 50 เทียบกับ 15 ปีที่แล้ว ขณะที่ผลการดำเนินงานของตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ยังส่งผลให้มียอดจำหน่าย ยอดสั่งซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์กว่า 1,500 ล้านบาท ทั้งยังนับเป็นต้นแบบตลาดชุมชน 4.0 ที่มีการค้าออนไลน์และเป็นตลาดประชารัฐ ที่ทำให้เกิดเป็นแหล่งรวมการค้าขายสินค้าชุมชน เพิ่มช่องทางการขาย สร้างรายได้ให้กับชุมชนมากขึ้น
ทั้งนี้ ภาครัฐยังมีแนวทางมุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากอย่างต่อเนื่อง เน้นส่งเสริมเศรษฐกิจและยกระดับผู้ประกอบการในชุมชนท้องถิ่น เช่น กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน เอสเอ็มอี และสตาร์ทอัพ ให้ได้รับการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ประกอบธุรกิจ สามารถนำสินค้าจำหน่ายผ่านสื่อออนไลน์ ก่อนยกระดับไปเชื่อมกับตลาดกลางพาณิชย์และสามารถรวมตัวเป็นตลาดออนไลน์ในระดับประเทศได้
นอกจากนี้ นายกฯ ยังได้ขอโทษประชาชนกรณีของการบังคับใช้กฎหมายจราจร โดยเฉพาะกรณีของการนั่งแคปและหลังกระบะ ในขณะที่ชาวเน็ตสามัคคีกันกดการ์ตูน “โกรธ”ใส่นายกฯ