“สร้างอนาคตไทย” ชี้ พ.ร.บ.ตำรวจ ไม่ตอบโจทย์การปฏิรูปที่ ปชช.รอคอย

75

“วิเชียร ชวลิต” รองหน.พรรค สอท.ผิดหวัง ร่างแก้ไข พรบ.ปฏิรูปตำรวจ ไร้แสงสว่างปลายอุโมงค์ ไม่เรียกความเชื่อมั่นกระบวนการยุติธรรม เสนอตั้งกระทรวงตำรวจ กระจาย-ถ่วงดุลอำนาจ เหมาะกว่าคงอำนาจรวมศูนย์

วันที่ 6 มิ.ย.65 ที่ทำการพรรคสร้างอนาคตไทย (สอท.) นายวิเชียร ชวลิต รองหัวหน้าพรรค กล่าวว่า ตามที่รัฐสภาจะมีวาระการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ…. ในช่วงวันที่ 9-10 มิถุนายน 2565 นี้ ตนมองว่าร่างพ.ร.บ. ดังกล่าว ไม่ตอบโจทย์การปฏิรูปตำรวจตามที่ประชาชนรอคอย และยังไม่ใช่การแก้ไขเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง โดยได้ตั้งข้อสังเกตว่าเนื้อหาหลักๆ ที่เปลี่ยนแปลงจากการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ เป็นการเปลี่ยนแปลงในส่วนงานบริหารงานบุคคลของตำรวจเองมากกว่าการปฏิรูปขณะที่ 2 ประเด็นปัญหาสำคัญเร่งด่วน กลับยังไม่ได้รับการบูรณาการเพื่อสร้างความไว้วางใจให้แก่ประชาชน คือ 1. ไม่มีความชัดเจนเรื่องการปฎิรูปกระบวนการยุติธรรม เช่นความน่าเชื่อถือในกระบวนการสืบสวนสอบสวน ซึ่งสังคมยังคงตั้งข้อสงสัยในเรื่องการถูกแทรกแซง การมีส่วนได้ส่วนเสียเรื่องผลประโยชน์ การเลือกปฏิบัติ การถ่วงดุลอำนาจ 2. การแต่งตั้ง โยกย้าย และเลื่อนตำแหน่งที่ไม่เป็นไปตามหลักคุณธรรม

“ผมมีข้อเสนอว่า ควรยกสำนักงานตำรวจแห่งชาติขึ้นเป็นกระทรวง จะทำให้เกิดการแบ่งงานเฉพาะด้านขึ้น โดยในแต่ละกรมจะมีความเป็นอิสระและถ่วงดุลกันได้ดีกว่า ที่สำคัญเป็นการกระจายอำนาจ ไม่รวมศูนย์อยู่ที่ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพียงคนเดียว ซึ่งเป็นการป้องกันการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรม ทำให้ตำรวจสามารถทำงานตอบสนองต่อประชาชนได้อย่างแท้จริง ซึ่งผมมองว่าปัจจุบันสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีบุคลากรมากกว่าหลายกระทรวง อีกทั้งตำแหน่งต่างๆ ก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าอธิบดีในแต่ละกระทรวง การผลักดันให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติขึ้นเป็นกระทรวงเป็นสิ่งที่จะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากกว่า” นายวิเชียร กล่าว