สังคมพหุวัฒนธรรม! รวมใจจิตอาศา “พุทธ-มุสลิม” ร่วมกันทาสีมัสยิดดารุลฮูดา

133

“พล.ต.อุทิศ อนันตนานนท์” รอง ผอ.กอ.รมน.ภาค4ส่วนหน้า พร้อมด้วย ผู้นำท้องถิ่น รวมใจจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมทาสีมัสยิดดารุลฮูดา เพื่อบูรณศาสนสถานภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้

วันที่ 19 มิ.ย. 2565 ที่ มัสยิดดารุลฮูดา หมู่ที่ 3 บ้านคอลี ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า/หัวหน้าจิตอาสา 904 ภาค 4 เป็นประธานการส่งมอบกำแพงมัสยิดดารุลฮูดา ในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน เสริมสร้างการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ครั้งที่ 4 จัดโดยสมาคมส่งเสริมนักคิด พัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อสันติภาพสลาตัน ร่วมกับอำเภอรามัน สมาชิกชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพภาคที่ 4, จิตอาสา 904 จังหวัดยะลา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา อิหม่ามประจำมัสยิดดารุลฮูดา เจ้าอาวาสวัดสารพฤกษาวาส ไม้แก่น

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทหารจากหน่วยเฉพาะกิจยะลา, หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41,เจ้าหน้าที่ชุดสถานีวิทยุทักษิณสัมพันธ์ที่ 304, โฆษกชาวบ้าน นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา, วิทยาลัยอาชีวะศึกษายะลา และประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกัน ทำความสะอาดในบริเวณมัสยิด ทำความสะอาดห้องน้ำ และร่วมทาสีอาคารมัสยิดดารุลฮูดา เพื่อปรับภูมิทัศน์ศาสนสถานให้มีความสวยงาม และสะอาดเรียบร้อย ในโอกาสนี้รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า/หัวหน้าจิตอาสา 904 ภาค 4 ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่มัสยิดดารุลฮูดา โดยมีอิหม่ามประจำมัสยิดเป็นผู้แทนในการรับมอบ

พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า/หัวหน้าจิตอาสา 904 ภาค 4 กล่าวว่า กิจกรรมการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นกิจกรรมที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และหน่วยงานภาครัฐส่วนราชการต่างๆได้ให้การสนับสนุนและขับเคลื่อนมาโดยตลอด และยังคงพร้อมจะให้การสนับสนุนในทุกกิจกรรมของประชาชน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากทุกฝ่ายไม่ให้ความร่วมมือ สิ่งสำคัญคือการได้เห็นความรักความสามัคคีความร่วมมือจากทุกฝ่ายและการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ทั้งนี้อยากฝากให้พี่น้องประชาชนให้ความสำคัญเรื่องของการศึกษา ภาษา อยากให้มีการส่งเสริมแก่บุตรหลานเยาวชนในพื้นที่ เพราะการศึกษาจะนำไปสู่การพัฒนาในทุกด้าน ขอบคุณสมาคมส่งเสริมนักคิด พัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพสลาตัน ขอบคุณนายอำเภอรามันและทุกภาคส่วนที่ทำให้กิจกรรมครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมนักคิด พัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อสันติภาพสลาตัน เป็นครั้งที่ 4 นำโดย นายอิสกานดา สาแม นายกสมาคมส่งเสริมนักคิด พัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อสันติภาพสลาตัน ร่วมกับหลากหลายภาคส่วน เพื่อสร้างประโยชน์สาธารณะ และส่งเสริมการสร้างค่านิยม ไม่ก้าวล่วงหรือละเมิดทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ด้วยการให้เด็กและเยาวชนประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ช่วยเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ และส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนให้เยาวชนได้เรียนรู้วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างศาสนา เพื่อให้เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างแท้จริง โดยผ่านกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ