23 มิ.ย.นี้ ขอเชิญร่วม พิธี”ละหมาด” มูลนิธิสร้างชีวิตใหม่ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี

298

ขอเชิญร่วมพิธีเปิดอาคารละหมาด ใน วันพฤหัสบดีที่ 23 มิ.ย. 2565 ณ บริเวณอาคารละหมาดมูลนิธิสร้างชีวิตใหม่ หมู่ 5 ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

ด้วยมูลนิธิสร้างชีวิตใหม่ ก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาจากความมุ่งมั่นที่ต้องการเห็นมนุษย์ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และ การเปลี่ยนแปลงชีวิตนั้นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชุมชน สังคม ตลอดจนประเทศชาติได้ จึงได้ก่อตั้งมูลนิธิ ขึ้นมาเพื่อมอบโอกาสให้คนทุกคนในการเสริมสร้างกิจกรรมต่างๆ ให้สามารถนำการเปลี่ยนแปลงสู่ตนเอง ครอบครัว และ สังคมต่อไป โดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือผ่านกิจกรรมด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว และจัดหาทุนการศึกษา และประสานให้มีศูนย์การเรียน การศึกษา วิจัย พัฒนาสื่อต่างๆ และพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มีการจัดตั้งสถาบันต้นแบบในการพัฒนาเด็ก ครูและกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ

ภารกิจแรกทางมูลนิธิ ได้รับการสนับสนุนจาก องค์กรประเทศ UAE ให้สร้างอาคารละหมาดบนเนื้อที่อุทิศของ นางซาลีเยาะ มะหะหมัด (วากัฟ) 1 งาน เพื่อใช้ประกอบศาสนกิจและจัดการเรียนการสอนท่องจำพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน

ภารกิจต่อๆ มา คือสร้างเครือข่ายโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ๆ มีชาวมุสลิมเรียนอยู่เกิน 80 เปอร์เซ็นต์ ให้มีการเรียนการสอนอิสลามศึกษาแบบเข้ม โดยไม่ต้องไปเรียนโรงเรียนเอกชนที่ห่างไกลออกไป เพื่อให้เยาวชนได้รับการศึกษา ที่ สอดคล้องกับวิถีชุมชุนอิสลามที่มีความรู้ควบคู่คุณธรรม และจัดหาทุนการศึกษาให้เด็กยากจนด้อยโอกาสในวาระต่อไป

ภายในงานจะมีท่านที่ปรึกษา รมช.ศึกษาธิการ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานคณะกรรมการอิสลามฯ คณะกรรมการอิสลามฯ คณบดี นายอำเภอ ปลัด ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้ทรงคุณวุฒิ อิหม่าม หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศีกษา แขกผู้มีเกียรติสื่อมวลชนมาร่วมงาน และจะมีตัวแทนจากองค์กร์อาหรับ คุณอับดุลการีม ยะฟัร และ อับดุรการีม ฮัมมาดี้ย์ หัวหน้าฝ่ายโครงการต่างขององกรดารุ้ลบิร แห่ง UAE มาร่วมส่งมอบและเปิดอาคารละหมาดมูลนิธิสร้างชีวิตใหม่ และ ไฮไลต์ของงานคือ การสร้างโรงเรียนเครือข่ายหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้ม “1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมอิสลามศึกษา” ในพื้นที่ภาคกลาง โดยมีโรงเรียนชั้นนำในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพี่เลี้ยง และ มีการมอบประกาศเกียรติคุณแด่ บุคคลผู้เสียสละตัวอย่าง แล ะผู้อำนวยการโรงเรียนต้นแบบ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจคนทำงาน ซึ่งถือเป็นปีแรกที่เริ่มมอบรางวัลดังกล่าว และจะมีการมอบในทุกๆ ปี โดยสรรหาผู้มีคุณสมบัติครบตามที่วางไว้

จึงขอเรียนเชิญทุกท่านและช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆ เพื่อการศึกษาและสังคมต่อไป

#มูลนิธิสร้างชีวิตใหม่ #บุคคลผู้เสียสละตัวอย่าง #ผู้อำนวยการโรงเรียนต้นแบบ #1โรงเรียน1นวัตกรรมอิสลามศึกษา #พิธีเปิดอาคารละหมาด #รองผู้ว่าราชการจังหวัด #คณบดี #ผู้อำนวยการโรงเรียน