กก.อิสลาม 5จว.ใต้ แถลงการณ์ ไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย”กัญชา-สุรา-สมรสเท่าเทียม”

163

กรรมการอิสลาม 5 จังหวัดภาคใต้ ร่วมกันออกแถลงการณ์ ไม่อาจปฏิบัติตาม กฎหมายที่ผ่านการพิจารณา 3 ฉบับ “กัญชง กัญชา-สุราก้าวหน้า-สมรสเท่าเทียม” โดยขอยึดตามคำวินิจฉัย จุฬาราชมนตรีเท่านั้น

วันที่ 23 มิ.ย.2565 คณะกรรมการอิสลาม 5 จังหวัดภาคใต้ ร่วมกันออกแถลงการณ์ ไม่อาจปฏิบัติตามกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาจากผู้แทนราษฏรได้ ดังนี้ 1. พระราชบัญญัติกัญชง กัญชา โดย #พรรคภูมิใจไทย 2.พระราชบัญญัติสุราก้าวหน้า โดย #พรรคก้าวไกล 3.พระราชบัญญัติสมรสเท่าเทียม – คู่ชีวิต โดย #พรรคก้าวไกล และ #พรรคประชาธิปัตย์ เพราะเห็นว่าขัดแย้งกับหลักการศาสนาอิสลามโดยสมาพันธ์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชายแดนภาคใต้ (PERMAI) ประชุมร่วมกันที่กรรมการอิสลามประจําจังหวัดปัตตานี วันนี้ และออกแถลงการณ์ ดังนี้ สืบเนื่องจากสภาผู้แทนราษฎรได้ออกกฎหมายเกี่ยวกับ 1) พระราชบัญญัติกัญชง กัญชา 2) พระราชบัญญัติสุราก้าวหน้า และ 3) พระราชบัญญัติสมรสเท่าเทียม – คู่ชีวิต นั้น สมาพันธ์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชายแดนภาคใต้ (PERMAI) ขอชี้แจงและทำความเข้าใจ ว่า สำหรับผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามแล้ว ไม่อาจปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ เนื่องจากขัดต่อหลักการของ ศาสนาอิสลามและเป็นข้อห้ามสำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลามโดยเด็ดขาด

ในการนี้ สมาพันธ์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชายแดนภาคใต้ (PERMAI) ขอยึดแนวปฏิบัติ ตามคำวินิฉัย (ฟัตวา) จุฬาราชมนตรีที่ 1/2563 และประกาศฝ่ายกิจการฮาลาล กรรมการกลางอิสลามแห่ง ประเทศไทยฉบับที่ 8/2564 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2564

สำหรับเอกสารดังกล่าว มีผู้ลงนาม ประกอบด้วย 1.นายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานสมาพันธ์กรรมการอิสลามประจําจังหวัดชายแดนภาคใต้และประธานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดปัตตานี 2.นายสะมะแอ ฮารี ประธานคณะกรรมการอิสลาม ประจําจังหวัดยะลา 3.นายชาฟีอี เจ๊ะเลาะ ประธานคณะกรรมการอิสลาม ประจําจังหวัดนราธิวาส 4. นายศักดิ์กรียา บิลแสละ ประธานคณะกรรมการอิสลาม ประจําจังหวัดสงขลา และ 5. นายอรุณ อุมา ประธานคณะกรรมการอิสลาม ประจําจังหวัดสตูล