“ยงยศ”วอน มท.1 จัดเบี้ยบำนาญ”กำนัน-ผญบ.”ที่เกษียณราชการแล้ว

277

นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย ทำหนังสือถึงมหาดไทย เรียกร้องสวัสดิการให้ กำนัน และ ผู้ใหญ่บ้าน มีสิทธิ์ ได้รับเบี้ยบำนาญหลังเกษียณอายุ และ มีสิทธิ์แต่งเครื่องแบบ ขรก.เพื่อเป็นเกียรติยศ

นายยงยศ แก้วเขียว นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย และประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย ได้ทำหนังสือถึง พล.อ.อนุพงศ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อขอความอนุเคราะห์สนับสนุนคนที่ทำงานในตำแหน่งทางปกครองท้องที่ ในด้านสวัสดิการต่างๆ

กำนันยงยศ ให้เหตุผลว่ากำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน มีฐานะเป็นเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2(16) เป็นตัวแทนของภาครัฐที่มีบทบาท สาคัญต่อการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ในการช่วยเหลือ ดูแล บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่ราษฎร เชื่อมโยงและบูรณาการทำงานกับทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยังเป็น ตัวแทนของราษฎรในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ สะท้อนปัญหาจาก ราษฎรสู่ภาครัฐ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา รวมถึงหน้าที่ในการเป็นผู้ช่วยเหลือนายอาเภอ ในการรักษาความสงบเรียบร้อย อำนวยความเป็นธรรม แก้ไขปัญหายาเสพติด การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความอยู่ดีมีสุขดังนั้น จึงควรได้รับการสนับสนุนสวัสดิการ เพื่อเป็น การสร้างขวัญ และกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น เสียสละ มานะ บากบั่น ดังนี้

1.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่เกษียณไปแล้ว ให้มีสิทธิแต่งเครื่องแบบสีกากีคอพับ และชุดเครื่องแบบปกติ ขาวได้ เช่นเดียวกับข้าราชการประจำ ในโอกาสอันควรตามที่กำหนดไว้ตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือ คำสั่งของกระทรวง รวมถึงให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือนายอำเภอ โดยมีคำสั่งเพิ่มเติมเป็นพิเศษ สาหรับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่เกษียณไปแล้ว เป็นผู้ช่วยเหลือนายอำเภอ ทั้งนี้ในการพิจารณาออกระเบียบเรื่องเครื่องแบบสำหรับผู้ใหญ่บ้าน ที่กษียณไปแล้ว เพื่อแต่งเครื่องแบบทางราชการได้ เพื่อยังประโยชน์กับสังคม ส่วนราชการ และเป็นไปตามความสมัครใจของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่เกษียณไปแล้วที่มี จิตอาสาในการช่วยเหลือพัฒนาประเทศต่อไป ซึ่งในกรณีดังกล่าวข้างต้นนี้ ทางรัฐบาลและส่วนราชการไม่ต้องเสีย งบประมาณแต่อย่างใดในการออกระเบียบชุดเครื่องแบบ2.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่เกษียณไปแล้ว ให้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ กำนัน เดือนละ 2,000 บาท ผู้ใหญ่บ้าน 1,500 บาท แพทย์ประจาตาบล สารวัตรกำนัน และ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 1,000 บาท อีก 10 ปี หลังจากเกษียณไปแล้ว หรือจะให้รับในครั้งเดียว หลังจากที่เกษียณไปแล้ว โดยให้ใช้ฐานเงินค่าตอบแทนเดือนสุดท้าย คูณด้วยจำนวน 12 เดือน ทั้งนี้ สาหรับเบี้ยยังชีพหลังเกษียณให้พิจารณาตามความเหมาะสมของงบประมาณแผ่นดินที่จะยังประโยชน์ให้เกิดกับสังคมประเทศ และเพื่อเป็นผลงานของรัฐบาลชุดนี้ในระหว่างที่เป็นผู้บริหารประเทศอยู่
#นายหัวไทร #สวัสดิการกำนันผู้ใหญ่บ้าน