“นิพนธ์” ลุย มอบโฉนดที่ดินให้ ชาวเมืองนครพนม เป็นที่ทำกินอย่างถาวร 3,334ไร่

76

ชาวบ้านนครพนม น้ำตาซึม ซึ้งใจ รมช.มหาดไทย มอบโฉนดที่ดินถึงพื้นที่ พร้อมขอบคุณ และ ขอให้รัฐบาลทำเรื่องประกันรายได้ต่อไป ให้ชาวบ้านได้ประโยชน์ เผย นครพนม ออกโฉนดไปแล้ว 1,848 แปลง คิดเป็น 3,334 ไร่

วันที่ 18 สิงหาคม 65 ที่ หอประชุมอำเภอวังยาง ตำบลยอดชาด จังหวัดนครพนม นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางมามอบโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชนเจ้าของที่ดินตามโครงการ “มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน” โดยมีส่วนราชการจังหวัดนครพนม , นายอำเภอวังยาง , เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม , ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนจังหวัดนครพนม เข้าร่วมพิธีนายนิพนธ์ กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับเรื่องที่ดินทำกินของพี่น้องประชาชน ซึ่งในปีนี้ เป็นปีแรกที่รัฐบาล ได้ประกาศให้มีการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน พร้อมกันทั้งประเทศ โดยกระทรวงมหาดไทย ตั้งใจช่วยเหลือประชาชนเรื่องที่ดิน ในการเร่งรัดการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ในที่ดินที่ประชาชนเข้าไปทำประโยชน์ ซึ่งขณะนี้มีโฉนดที่ดินที่ได้ดำเนินการตามโครงการฯ แล้วเสร็จพร้อมที่จะมอบให้กับพี่น้องประชาชนผู้เป็นเจ้าของที่ดินแล้ววันนี้จึงเป็นวันที่ดีที่พี่น้องหลายครอบครัวได้มีโอกาสสร้างหลักประกันความมั่นคงในกรรมสิทธิ์ เกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มผลผลิตสร้างรายได้ ตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลด้านการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ และยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตในครอบครัวให้ดีขึ้น จึงขอให้พี่น้องประชาชนได้หวงแหนที่ดินของตน ซึ่งเป็นเอกสารสิทธิที่สำคัญไว้ให้ดีอย่าให้สูญหายหรือถูกผู้อื่นหลอกลวง เอาไปใช้ในทางที่ทำให้ท่านเสียประโยชน์ และขอขอบคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้ความใส่ใจและเร่งรัดแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้มีความมั่นคงในกรรมสิทธิ์และการถือครองที่ดิน ในครั้งนี้ด้วยนอกจากเรื่องที่ดินทำกินแล้ว ในเรื่องของการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งเป็นรายได้หลักประชาชนนั้น รัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์ และ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินนโยบายเรื่องการประกันรายได้ในพืชหลัก 5 ชนิด ซึ่งจากการสอบถามพี่น้องประชาชนที่มาร่วมรับโฉนดที่ดินในวันนี้ส่วนใหญ่ต่างมีความพึงพอใจในการได้รับประโยชน์จากนโยบายประกันรายได้ อีกทั้งที่ดินที่ได้รับก็เป็นกรรมสิทธิ์ที่มั่นคงสามารถสร้างมูลค่าในทางเศรษฐกิจที่เพิ่มมากขึ้นและเป็นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องดำเนินการต่อไป สำหรับโฉนดที่ดิน ที่มอบให้ประชาชนในจังหวัดนครพนม เป็นการออกโฉนดที่ดินไปแล้วเกือบ 1,848 แปลง คิดเป็น 3,334 ไร่พื้นที่ส่วนใหญ่ประชาชนเข้าครอบครองทำประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย ปลูกข้าว อ้อย มันสำปะหลัง และ ยางพารา มาเป็นเวลากว่า 50 ปี