ครม. อนุมัติ60ล. พัฒนา “เมืองเก่าสงขลา” กระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

265

คณะรัฐมนตรี อนุมัติวงเงิน 60 ล้านบาท เห็นชอบหลักการ พัฒนาเมืองต้นแบบศิลปวัฒนธรรม เมืองเก่าสงขลา กระตุ้นท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สร้างรายได้ให้ชุมชน

วันที่ 6 ก.ย.2565 เวลา 14.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นางสาวทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ครม.เห็นชอบหลักการ ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม เสนอ โครงการพัฒนาเมืองต้นแบบด้านศิลปวัฒนธรรมเมืองเก่าสงขลา (Culture Smart City: Songkhla Old Town) วงเงินงบประมาณการดำเนินตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2570 จํานวน 60 ล้านบาท เพื่อผลักดันและส่งเสริมงานวัฒนธรรมเชิงพื้นที่จังหวัดสงขลา พัฒนาให้เป็นเมืองต้นแบบด้านศิลปวัฒนธรรม เนื่องจากบริเวณเมืองเก่าและบริบทโดยรวมของเมืองสงขลา มีต้นทุนทางประวัติศาสตร์ ทั้งสถาปัตยกรรม ถนน อาคารบ้านเรือน ที่คงไว้ซึ่งอัตลักษณ์รวมถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ มีย่านการค้าสมัยโบราณที่มีอายุมากกว่า 200 ปี สามารถสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับเมืองและชุมชนในอนาคตได้ ที่ผ่านมากรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้จัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เช่น การเปิดตลาดนัดศิลปวัฒนธรรม งานศิลป์สุวรรณภูมิ เป็นต้น ทำให้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของชุมชนในพื้นที่ เพิ่มเฉลี่ย 100 ล้านบาทต่อปี

นางสาวทิพานัน กล่าวว่า ศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ เชื่อมโยงจากรุ่นสู่รุ่น New Gen Connected Art and Culture Festival ,กิจกรรมส่งเสริม Soft Power ในระดับนานาชาติ ณ Songkhla Pavilion นครเวนิส สาธารณรัฐอิตาลี ,การพัฒนาแอพพลิเคชันบนมือถือ Treasure Thailand รูปแบบของการให้บริการออนไลน์สําหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศด้วย

ทั้งนี้ ครม.เสนอให้กระทรวงวัฒนธรรม จัดทำขั้นตอนกระบวนการในการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการที่ชัดเจน รวมถึงแนวทางในการพัฒนาและต่อยอดไปสู่จังหวัดอื่นอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลที่สําคัญและมีความโดดเด่นของแต่ละจังหวัดทั้งมิติเชิงวัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคม รวมถึงบริบทแวดล้อมที่สําคัญอื่น เพื่อนำมาจัดทำเป็นฐานข้อมูลและหาแนวทางในการส่งเสริมและผลักดันพื้นที่ซึ่งมีศักยภาพให้เป็นเมืองต้นแบบของแต่ละภาคต่อไป นอกจากนั้น เห็นควรพัฒนาแอพพลิเคชัน ของกระทรวงวัฒนธรรม เช่น TAGTHAI (ทักทาย) และ แอพพ์เที่ยวเท่ๆ เสน่ห์เมืองไทย เพื่อให้ตอบสนองต่อการใช้งานครอบคลุมในทุกมิติ และลดภาระงบประมาณในการจัดทำแอพพลิเคชันใหม่