“ศักดิ์สยาม” นำผู้บริหารการท่าเรือฯ เยี่ยมชม PSA Marine ที่ สิงคโปร์

63

“ศักดิ์สยาม” นำคณะผู้บริหารการท่าเรือฯ เยี่ยมชมสำนักงาน PSA Marine  ที่ สิงคโปร์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้ การบริหารจัดการการขนส่งทางน้ำ มุ่งพัฒนาระบบ Paperless ให้ โลจิสติกส์ไทย

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย ปลัดกระทรวงคมนาคม คณะกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย และผู้แทนกระทรวงคมนาคม และการท่าเรือแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมกับ Port of Singapore Authority (PSA) Marine ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้ PSA Corporation มีหน้าที่ กำกับการขนส่งทางน้ำและเป็นผู้ให้บริการท่าเรือในสิงคโปร์ เปิดดำเนินงานตั้งแต่ปี 2540 ทั้งนี้เพื่อให้มีการขยายบริการด้านการขนส่งที่ครอบคลุมมากขึ้นรวมถึงเพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งทางน้ำ  PSA ได้จัดตั้งกิจการสายการเดินเรือ PSA Marine ทำหน้าที่ให้บริการเรือนำร่อง เรือลากจูง และเรือขนส่งสินค้าในเขตท่าเรือของสิงคโปร์ เปรู ไต้หวัน อินเดีย โอมาน ฮ่องกง อินเดีย และจีน และให้คำปรึกษาการดำเนินธุรกิจพาณิชยนาวี โดยปัจจุบัน PSA Marine ได้มีการปรับปรุงเรือลากจูง และรูปแบบการดำเนินธุรกิจช่วยสนับสนุนการขนส่งขนส่งระหว่างท่าเรือต่างๆ ในสิงคโปร์ เพื่อลดปริมาณการจราจรบนท้องถนน ซึ่งเป็นการพัฒนาเพื่อสนับสนุนการขนส่งที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โดยการประชุมหารือในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ ด้านการขนส่งทางน้ำ เพื่อต่อยอดในการสนับสนุนการกำกับนโยบายและวางแผนการพัฒนาการขนส่งให้มีประสิทธิภาพอย่างไร้ร้อยต่อ และส่งเสริมนโยบายการจัดตั้งสายเรือแห่งชาติของไทยให้เกิดอย่างเป็นรูปธรรม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มอบนโยบายให้การท่าเรือแห่งประเทศไทยศึกษาถึงแนวทางการใช้เอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ในการดำเนินธุรกรรม เพื่อลดการใช้กระดาษ และเพิ่มความสะดวกในการบริหารจัดการขนส่ง  รวมไปถึงพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลดิจิทัลมาวิเคราะห์สถิติเกี่ยวกับการเดินเรือต่าง ๆ เพื่อใช้ในการวางแผนนโยบายที่มีประสิทธิภาพตามแนวปฏิบัติที่ดีจากศึกษาดูงานดังกล่าว อีกทั้งการหารือในวันนี้ยังเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการเชื่อมโยงการขนส่งทางทะเลในภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืน และผลักดันให้อาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีความสำคัญเชื่อมโยงเส้นทางการขนส่งทางทะเลของโลก