หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนร่วมกันปลูกต้นไม้ ในโครงการปลูกต้นไม้คืนป่าสู่ชุมชน

134

ที่หนองตาลอก ต.ปรือ อ.ปราสาท  จ.สุรินทร์ ชาวบ้านในชุมชน ผู้นำชุมชน รอบโรงงาน หน่วยงานราชการระดับจังหวัด และ อำเภอปราสาท นักเรียน นักศึกษา กว่า 600 คน โดยมี ท่านสุวพงศ์  กิตติภัทย์พิบูลย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  เป็นประธานในพิธี  ในกิจกรรมกับ KI GROUP “ปลูกต้นไม้ คืนป่าสู่ชุมชน ปีที่ 3” เพื่อส่งเสริมการปลูกป่า การพัฒนาชุมชน และการสร้างโรงครัวพื้นฐาน ร่วมกับ เทศบาลนิคมปราสาท โดยนายนริศร์ กาบยุบล นายกเทศมนตรีตำบลนิคมปราสาท และ หน่วยงานกว่า 10 องค์กรทั่วจังหวัดสุรินทร์

บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด และ บริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ จำกัด โดย คุณยงยุทธ  เสถียรถิระกุล กรรมการผู้จัดการ และ คุณมั่นคง  เสถียรถิระกุล  รองกรรมการผู้จัดการ มอบหมายภารกิจงาน ให้มีการจัดกิจกรรมโครงการ ปลูกต้นไม้ คืนป่าสู่ชุมชน ปีที่ 3 เพื่อส่งเสริมการปลูกป่า การพัฒนาชุมชน และการสร้างโรงครัวพื้นฐาน ร่วมกับ เทศบาลนิคมปราสาท และ หน่วยงานกว่า 10 องค์กรทั่วจังหวัดสุรินทร์ ณ แหล่งน้ำสาธารณะหนองตาลอก บ้านละลมระไซร์ และ บ้านตาลอก ตำบลปรือ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยท่านสุวพงศ์  กิตติภัทย์พิบูลย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  เป็นประธานในพิธี

กิจกรรมโครงการ ปลูกต้นไม้ คืนป่าสู่ชุมชน ปีที่ 3 เป็นไปตามแนวทางนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และการดูแลระบบนิเวศน์ ของทางบริษัทฯ โดยคุณยงยุทธ เสถียรถิระกุล กรรมการผู้จัดการ คุณมั่นคง เสถียรถิระกุล รองกรรมการผู้จัดการ ได้ตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือย เป็นผลให้เกิดสภาวะโลกร้อน อันเกิดจากก๊าซเรือนกระจก ซึ่งการปลูกต้นไม้ และให้องค์ความรู้กับชุมชนถือเป็นกลไกหนึ่งในด้านการจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ให้จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกแห่งการอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เป็นหน้าที่ของทุกคน  ไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่ง ที่จะต้องร่วมกันรณรงค์  รู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า และต้องพยายามรักษาให้ยาวนาน   โดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัวเรา  ต้องมีความหลากหลาย  จูงใจให้ชุมชนเกิดความสนใจ และตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในที่สุดการร่วมกันปลูกต้นไม้ ในโครงการปลุกต้นไม้คืนป่าสู่ชุมชนในครั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรป่าไม้ และแหล่งอาหารตามธรรมชาติ ให้มีความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมาดังเดิม พร้อมทั้งสร้างจิตสำนึก และการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ในการร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน และสร้างความร่วมมือ ร่วมใจ ความสามัคคี ระหว่างองค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน ประกอบกับให้เป็นแหล่งอาหารธรรมชาติ เป็นครัวกลางของชุมชน

อีกทั้งในกิจกรรมดังกล่าวยังมีการมอบทุนสนับสนุนโครงการต่างๆ ให้กับ ผู้ได้รับทุน จาก คณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นโดยผ่านความเห็นชอบในระดับจังหวัด และเป็นไปตาม รายงานการเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานไฟฟ้าสุรินทร์ (โครงการ3) ประกอบด้วย คณะกรรมเฝ้าระวังผลกระทบบสิ่งแวดล้อม, คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ และโครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยายครั้งที่ 1) ประกอบด้วย คณะกรรมเฝ้าระวังผลกระทบบสิ่งแวดล้อม, คณะกรรมกองทุนรอบโรงงานสำหรับพัฒนาชุมชน ดยมีการมอบทุนสนับสนุน ดังนี้

– สนับสนุนอุปกรณ์การเกษตรชุมชนบ้านละเบิก

– สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาต้านภัยยาเสพติด  ชุมชนบ้านอำปึลกง

– สนับสนุนเครื่องขยายเสียงชุมชนบ้านตาลอก

– สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาวร  ตำบลโคกสะอาด  จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้เด็กอนุบาล

– สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบักดอก ตำบลปรือ จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้เด็กอนุบาล

– สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรันเดง ตำบลโคกสะอาด จัดซื้อนิทานสำหรับเด็กปฐมวัย

– สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตายั๊วะ ตำบลโคกสะอาด จัดซื้อของเล่นเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

– สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทะลอกกอง ตำบลโคกสะอาด จัดซื้อเครื่องมือ DSPM เด็กปฐมวัย

– สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกาบกระบือ ตำบลโคกสะอาด จัดซื้อ เครื่องมือ DSPM เด็กปฐมวัย

– สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถนนหัก  ตำบลโชคนาสาม ทุนสร้างแหล่งเรียนรู้แปลงพืชผักสวนครัวโดยมีคุณสุวรรณ  สีแสงสว่าง (นายกใส) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด และ ประธานคณะกรรมการเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อม  บริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ จำกัด และคุณภิรมย์  ชื่นจิตต์  กำนันตำบลปรือ และ ประธานคณะกรรมการเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด เป็นผู้มอบทุนสนับสนุนโครงการ  และผู้บริหารระดับสูง ของ KI GROUP บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด และ บริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ จำกัด คุณสุดเขต  เขียวอุไร ผู้จัดการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์และกิจกรรมเพื่อสังคม และ พล.ต.ต.อภิชาติ แจ้งจันทร์ ที่ปรึกษาบริษัทฯ เป็นตัวแทนบริษัท และ พนักงานทุกคนของ KI GROUP บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด และ บริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ จำกัด มอบทุนสนับสนุนโครงการบ้านผู้ยากไร้ และ ซ่อมแซมบ้านเรือนที่อยู่อาศัย มูลค่ารวม 400,000.- บาท

– มอบบ้านผู้ยากไร้ ปีที่ 2 หลังที่ 3  นางนางโนน รักชื่อดี  บ้านละลมระไซร์ ตำบลปรือ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

– มอบบ้านผู้ยากไร้ ปีที่ 2 หลังที่ 4   นางสาวกานดา สมส่วน  บ้านละลมระไซร์ ตำบลปรือ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

– โครงการต่อเนื่อง ปีที่ 6 มอบทุนสนับสนุนโครงการ  ซึ่งเป็นส่งเสริมนักกีฬา ให้กับ เยาวชน มูลค่ารวม 264,000.- บาท โรงเรียนสุรินทร์ภักดี ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ต่อไป 

ภาพ/ข่าว: เขมชาติ ชุณหกิจขจร / ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์