เจาะลึกก่อเหตุภาคใต้ BRN ต้องการแสดงศักยภาพผู้นำใหม่

239
    การก่อเหตุของกลุ่มขบวนการในระยะหลังก็ต้องยอมรับว่าเหตุปัจจัยเรื่องการแสดงศักยภาพของผู้นำบีอาร์เอ็นคนใหม่ก็มีน้ำหนักน่าเชื่ออยู่พอสมควร เพราะเป็นการก่อเหตุที่ใช้คนจำนวนมาก กระจายในหลายอำเภอของ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เหมือนเป็นการประกาศศักดาว่าพวกเขายังทำได้ และมีกำลังคนหนุนเนื่องอยู่ไม่น้อย
          สอดคล้องกับ 2 เหตุการณ์ใหญ่ก่อนหน้านี้ คือ  เมื่อวันที่ 30 มี.ค. ตั้งด่านเถื่อนปล้นรถกระบะที่ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส ก่อนขับรถไปกราดยิงหน้าโรงพักระแงะ จ.นราธิวาส จนมีตำรวจเสียชีวิต 1 นาย บาดเจ็บ 5 นาย และวันที่ 3 เม.ย. บุกโจมตีจุดตรวจร่วมที่ อ.กรงปินัง จ.ยะลา ทำให้มีตำรวจได้รับบาดเจ็บอีก 12  นาย โดยทั้งสองเหตุการณ์ล้วนใชักำลังคนในการก่อเหตุมากกว่า 20 คน ใช้อาวุธสงครามหลายกระบอก และยิงแบบไม่กลัวเปลืองกระสุน สะท้อนภาพการแสดงศักยภาพ ประกาศศักดาอย่างชัดแจ้ง
          จากการปฏิบัติการของกลุ่มโจรใต้ ก่อเหตุด้วยการวางระเบิดแสวงเครื่อง และเผายางรถยนต์ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอ จังหวัดสงขลา   เหตุเกิดเมื่อ 7 เมษายน 2560 เวลาประมาณเที่ยงคืนเศษ กลุ่มขบวนการได้ทำการก่อกวนด้วยการลอบวางระเบิดเสาไฟฟ้า และเผายางรถยนต์ในพื้นที่  รวมทั้งสิ้น 19 อำเภอ
          1. จ.ยะลา พื้นที่ อ.บันนังสตา ,อ.ธารโต,อ.เบตง และ อ.เมือง คนรายทําการกอกวนสรางสถานการณ ดวยการลอบวาง ระเบิดแสวงเครื่อง และจุดไฟเผายางรถยนต ในพื้นที่ จ.ยะลา จํานวน 4 พื้นที่
               1.1 พื้นที่ อ.บันนังสตา จ.ยะลา จํานวน 4 จุด    
                    จุดที่ 1 คนรายวางระเบิดแสวงเครื่อง บริเวณเสาไฟฟา บ.เจาะบันตัง ทำใหเสาไฟฟาไดรับความเสียหาย จํานวน 3 ตน                      
                  จุดที่ 2 คนรายลอบวางเพลิงเผาหมอแปลงไฟฟา/ตูชุมสายสัญญาณ 3 บีบี บริเวณหนา อบต. บันนังสตา  จ.ยะลา ไดรับความเสียหาย จํานวน 2 ตู   
                    จุดที่ 3 คนรายลอบวางระเบิดแสวงเครื่อง บริเวณเสาไฟฟา ริมถนนสาย 410 บานคลองน้ำขุน จ.ยะลา จํานวน 3 จุด ทําใหเสาไฟฟาไดรับความเสียหาย จํานวน 1 ตน   
                     จุดที่ 4 คนรายจุดไฟเผายางรถยนต บริเวณพื้นที่บานเงาะกาโบ,บานกาโสด,บานปาหวัง
อ.บันนังสตา จ.ยะลา
               1.2 พื้นที่ อ.ธารโต จ.ยะลา จํานวน 2 จุด  
                     จุดที่ 1 คนรายจุดไฟเผายางรถยนต พื้นที่ ต.บานแหร อ.ธารโต  จํานวน 3 จุด   
                     จุดที่ 2 คนรายลอบวางระเบิดเสาไฟฟา พื้นที่ บ.บูโละสะนิแย หมูที่ 4 ต.บานแหร อ.ธารโต  
               1.3 พื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา จํานวน 2 จุด   
                     จุดที่ 1 คนรายลอบวางเพลิงเผาเสาไฟฟาริมถนนสาย 410 บริเวณ กม.35 ต.อัยเยอรเวง
                     จุดที่ 2 คนรายลอบวางเพลิงเผาเสาไฟฟา ริมถนนสาย 410 บริเวณบาน ก.ม.38 ต.อัยเยอรเวง
               1.4 พื้นที่ อ.เมือง จ.ยะลา จํานวน 3 จุด   
                      จุดที่ 1 คนรายลอบวางระเบิดเสาไฟฟาแรงสูง บริเวณ บ.บือเจาะ  ทําใหเสาไฟฟาไดรับความเสียหาย จํานวน 1 ตน   
                      จุดที่ 2 คนรายลอบวางระเบิดเสาไฟฟาแรงสูง บริเวณ บ.ดุสง  ทําใหเสาไฟฟาไดรับความเสียหาย จํานวน 1 ตน   
                      จุดที่ 3 คนรายลอบวางระเบิดเสาไฟฟาแรงสูง บริเวณ บ.จันเรียม  ทําใหเสาไฟฟาไดรับความเสียหาย จํานวน 1 ตน 
           2. จ.ปตตานี พื้นที่ อ.เมืองอ.หนองจิก,อ.ยะรังอ.ยะหริ่งอ.โคกโพธิ์,อ.มายอ และ อ.สายบุรี   คนรายทําการกอกวนสรางสถานการณ ดวยการลอบวาง ระเบิดแสวงเครื่อง และจุดไฟเผายางรถยนต  จํานวน 7 พื้นที่   
              2.1 พื้นที่ อ.เมือง จ.ปตตานี  จํานวน 1 จุด  คือ คนรายจํานวน 4 คน นําวัตถุตองสงสัยมาวางไวบริเวณฝงตรงขามโรงเรียนบานปาเระ
                2.2 พื้นที่ อ.หนองจิก จ.ปตตานี  จํานวน 2 จุด    
                   จุดที่ 1 คนรายลอบวางระเบิด บริเวณสะพานเกาะเปาะ ต.เกาะเปาะ
จุดที่ 2 คนรายจุดไฟเผายางรถยนต บริเวณหนาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนา อ.หนองจิก จ.ปตตานี   
            2.3 พื้นที่ อ.ยะรัง จ.ปตตานี จํานวน 5 จุด   
                   จุดที่ 1 คนรายลอบวางระเบิดเสาไฟฟา พื้นที่บานบาซากะจิ
                   จุดที่ 2 คนรายลอบวางระเบิดเสาไฟฟา พื้นที่บานตนมะขาม
                   จุดที่ 3 คนรายจุดไฟเผายางรถยนต  พื้นที่บานบาซาแอ
                    จุดที่ 4 คนรายจุดไฟเผายางรถยนต  พื้นที่บานปรีกี
                   จุดที่ 5 คนรายจุดไฟเผายางรถยนต  พื้นที่บานเมาะมาวี
              2.4 พื้นที่ อ.ยะหริ่ง จ.ปตตานี จํานวน 1 จุด  คือ คนรายลอบวางระเบิดเสาไฟฟาบานบาลาดูวอ  ทําใหเสาไฟฟา ไดรับความเสียหาย จํานวน 2 ตน    
             2.5 พื้นที่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตตานี  จํานวน 1 จุด  คือ คนรายลอบวางระเบิดเสาไฟฟาแรงสูงบานดอนเค็ด  ทําให เสาไฟฟาไดรับความเสียหาย จํานวน 1 ตน  
              2.6  พื้นที่ อ.มายอ จ.ปตตานี จํานวน 1 จุด  คือ คนรายลอบวางระเบิดเสาไฟฟา บริเวณริมถนนสาย 43 นราธิวาส-ปตตานี บานดาน  ทําใหเสาไฟฟาไดรับความเสียหาย จํานวน 3 ตน 
              2.7 พื้นที่ อ.สายบุรี จ.ปตตานี จํานวน 1 จุด  คือ คนรายลอบวางระเบิดเสาไฟฟา บริเวณริมถนนสาย 43 นราธิวาส-ปตตานี บานละหาร  ทําใหเสาไฟฟาไดรับความเสียหาย จํานวน 1 ตน
           3. จ.นราธิวาส   พื้นที่ อ.สุไหงโก-ลก,อ.ยี่งออ.ศรีสาครอ.บาเจาะอ.แวงอ.ระแงะ,อ.ตากใบ และ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส  คนรายทําการกอกวนสรางสถานการณ ดวยการลอบวาง ระเบิดแสวงเครื่อง และจุดไฟเผายางรถยนต  จํานวน 8 พื้นที่
               3.1 พื้นที่ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส จํานวน 2 จุด  
                     จุดที่ 1 คนรายลอบวางระเบิดบริเวณศาลาตรวจสภาพรถยนต ต.ปาเสมัส        
                     จุดที่ 2 คนรายลอบวางระเบิดเสาไฟฟา บริเวณริมถนนกอนถึง อีซูซุ ต.ปาเสมัส
               3.2 พื้นที่ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส จํานวน 1 จุด   คือ คนรายลอบวางระเบิดเสาไฟฟาบ้านกําปงปแซ
               3.3 พื้นที่ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส จํานวน 2 จุด
                     จุดที่ 1 คนรายลอบวางระเบิดเสาไฟฟาบ้านบือแนนากอ 
                      จุดที่ 2 คนรายลอบวางวัตถุตองสงสัย จํานวน 2 ลูก บริเวณ บ.กือแย           
                3.4 พื้นที่ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส จํานวน 1 จุด คือ คนรายลอบวางระเบิดเสาไฟฟา บริเวณริมถนนสาย 42 บานสมปอย  ทําใหเสาไฟฟาไดรับความเสียหาย จํานวน 1 ตน 
             3.5 พื้นที่ อ.แวง จ.นราธิวาส จํานวน 1 จุด  คือ คนรายลอบวางระเบิดเสาไฟฟา บริเวณบานไมฝาด ทําใหเสาไฟฟาไดรับความเสียหาย จํานวน 4 ตน      
                3.6 พื้นที่ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส จํานวน 1 จุด คือ คนรายลอบวางระเบิดเสาไฟฟา พื้นที่ ต.ตันหยงมัส และ ต.บองอ
             3.7 พื้นที่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส  จํานวน 1 จุด  คือ คนรายลอบวางระเบิดเสาไฟฟาบริเวณบานทาแพรก,บานซีโปและบานตาบา  ทําใหเสาไฟฟาไดรับความเสียหาย จํานวน 8 ตน และหมอแปลงไฟฟาไดรับความเสียหายจํานวน 1 เครื่อง
                  3.8 พื้นที่ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส จํานวน 1 จุด  คือ คนรายลอบวางเพลิงเผาเสาไฟฟา บริเวณริมถนนสายจะกวะรือเสาะ ต.สาวอ ทําใหสายไฟฟาไดรับความเสียหายเล็กนอย จํานวน 1 ตน 
            4. พื้นที่ จ.สงขลา  พื้นที่ อ.สะบายอย,อ.เทพา และ อ.จะนะ จ.สงขลา  คนรายทําการกอกวนสรางสถานการณ ดวยการลอบวาง ระเบิดแสวงเครื่อง และจุดไฟเผายางรถยนต ในพื้นที่ จ.สงขลา  จํานวน 3 พื้นที่
                 4.1 พื้นที่ อ.สะบายอย จ.สงขลา  จํานวน  2 จุด   
                       จุดที่ 1 คนรายลอบวางเพลิงเผาเสาไฟฟา บริเวณบานสะบายอย
                       จุดที่ 2 คนรายลอบวางเพลิงเผาเสาไฟฟา บริเวณบานยาเระ      
                 4.2 พื้นที่ อ.เทพา จ.สงขลา   จํานวน 1 จุด คือ คนรายลอบวางระเบิดเสาไฟฟาบริเวณบานกรงอิตํา  แรงระเบิดทําใหเสาไฟฟาไดรับความเสียหาย จํานวน 2 ตน   
                 4.3 พื้นที่ อ.จะนะ จ.สงขลา    จํานวน  2 จุด 
                       จุดที่ 1 คนรายจุดไฟเผายางรถยนต บริเวณริมถนนหมายเลข 43 ฝงขาเขา อ.หาดใหญ ใกลโรงงานน้ำยางฉลอง    
                       จุดที่ 2 คนรายจุดไฟเผายางรถยนต บริเวณริมถนนหมายเลข 43 ฝงขาเขา จ.ปตตานี  ต.บานนา
          จากการปฏิบัติการของกลุ่มโจรใต้ ระเบิดเสาไฟฟ้า นอกจากไฟฟ้าจะดับไม่สามารถใช้ไฟได้แล้วนั้น มันกระทบกระเทือนต่อการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ประจำวันของประชาชน  สัญญาณโทรศัพท์ใช้งานไม่ได้,โรงผลิตน้ำปะปาไม่สามารถผลิตน้ำใช้กับให้ประชาชนได้ และที่สำคัญโรงพยาบาลไม่มีไฟฟ้าใช้  ผู้ป่วยในโรงพยาบาลทำให้บริการผู้ป่วยต้องหยุดชะงักลง   บางรายอาการหนักต้องใช้เครื่องช่วยหายใจไว้ตลอด หากไม่มีไฟฟ้าอาจทำให้เสียชีวิตได้    
          ความเดือดร้อนที่โจรใต้ฟาตอนีได้ยัดเยียด ให้ด้วยการระเบิดและเผาเมือง ระเบิดทำลายเสาไฟตัดกระแสไฟฟ้าทั่วเมืองอย่างนี้….ใครคือผู้ที่เดือดร้อน ไม่ใช่พี่น้องประชาชนหรอกหรือ?…สิ่งที่กลุ่มขบวนการได้มีแค่ความสะใจ…ต้องเสียมวลชน มีแต่ชาวบ้านร่วมกันด่าสาปแช่ง ผู้คนต่างเอือมระอาต่อการกระทำที่ไร้มนุษยธรรม ไร้อุดมการณ์  และพากันประณาม…การก่อเหตุมีแต่นำความสูญเสียความเดือดร้อนมาซ้ำเติมให้กับประชาชนครั้งแล้วครั้งเล่าอย่างไม่มีวันจบสิ้น….แล้วเมื่อไหร่จังหวัดชายแดนภาคใต้จะกลับมาสงบ ประชาชนอยู่อย่างมีความสุข…หากโจรใต้ยังกระทำอยู่เช่นนี้
          การกระทำการก่อเหตุแบบนี้มันส่งผลกระทบถึงทุกคนถึงชนชั้นทุกศาสนาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้  ผลเสียมากกว่าผลดีต่อประชาชนในพื้นที่ และสุดท้ายคุณจะเสียมวลชนเสียเอง…..