“เฉลิมชัย” มอบ สินเชื่อพิเศษ 5,000 ล้าน เป็นของขวัญปีใหม่ ให้ชาวประมงพื้นบ้าน

35

 “เฉลิมชัย ศรีอ่อน” รมว.เกษตรและสหกรณ์  มอบของขวัญปีใหม่ 2566 ดีเดย์ โครงการสินเชื่อพิเศษ 5,000ล้าน เพื่อชาวประมงพื้นบ้าน และ ประมงพาณิชย์ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี จากเดิม ร้อยละ 7 ต่อปี

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ปัจจุบันที่ต้นทุนในการทำประมงสูงขึ้น โดยขณะนี้มีเรือประมงพื้นบ้าน จำนวนกว่า 50,000 ลำ ที่จดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว และกำลังดำเนินการขอรับใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้านเป็นครั้งแรกของประเทศไทย และเรือประมงพาณิชย์ที่ได้รับใบอนุญาต ทำการประมงพาณิชย์ จำนวน 9,593 ลำ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้เร่งผลักดันโครงการสินเชื่อพิเศษเพื่อเสริมสภาพคล่องฯ.โดยเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และ มีมติเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2565 ที่ผ่านมา อนุมัติโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง เฟส 2 ภายในกรอบวงเงิน 5,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการประมงพื้นบ้าน ประมงพาณิชย์ และ ประมงนอกน่านน้ำ ให้มีแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ สำหรับนำไปเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพ  โดยจะเริ่มเปิดรับสมัครให้ชาวประมง เข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค.2565 – 31 ต.ค. 2566 ณ สำนักงานประมงจัดหวัดชายทะเลทั้ง 22 จังหวัด และสำนักงานประมงพื้นที่ กรุงเทพฯด้านนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการสินเชื่อพิเศษเพื่อเสริมสภาพคล่อง เฟส 2 ชาวประมงสามารถ กู้เงินทุนได้ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี จากอัตราร้อยละ 7 ต่อปี และรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ ร้อยละ 3 ต่อปี มีกำหนดชำระคืนเงินกู้ ไม่เกิน 7 ปี นับตั้งแต่วันที่กู้ โดยรูปแบบของสินเชื่อฯ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1.สินเชื่อเงินกู้ระยะสั้น เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงาน ค่าน้ำมัน ค่าน้ำแข็ง ฯลฯ 2.สินเชื่อเงินกู้ระยะยาว เพื่อเป็นเงินทุนในการไปปรับปรุงเรือ ปรับเปลี่ยนเครื่องมือและอุปกรณ์ทำการประมง ซึ่งธนาคารของรัฐที่เข้าร่วมโครงการฯ ภายในกรอบวงเงิน 5,000 ล้านบาท มีรายละเอียด ดังนี้

1. วงเงินสินเชื่อของธนาคารออมสิน จำนวน 2,000 ล้านบาท สำหรับเรือประมงขนาดตั้งแต่ 60 ตันกรอสขึ้นไป โดยมีวงเงินสินเชื่อสูงสุดสุด รายละไม่เกิน 10 ล้านบาท

2.วงเงินสินเชื่อของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) จำนวน 3,000 ล้านบาท สำหรับ เรือประมงขนาดต่ำกว่า 60 ตันกรอส วงเงินสินเชื่อสูงสุดสุด รายละไม่เกิน 5 ล้านบาท

ทั้งนี้ โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพฯ เฟส 2 เป็นผลพวงของความสำเร็จของการดำเนินโครงการฯ ครั้งแรก เมื่อปี 2563 – 2564โดย กรมประมงและคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทยเป็นประธาน ภายใต้นโยบายช่วยเหลือชาวประมงที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19 ของ รมว.เกษตรและสหกรณ์ซึ่งมีชาวประมงให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการฯ มากถึงจำนวน 5,596 ราย ซึ่งสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของชาวประมงให้สามารถกู้เงินนำไปเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพจึงขยายโครงการจากเฟสหนึ่งเป็นเฟส2.