ครม.ไฟเขียว ธนาคารออมสิน ปรับปรุงหลักเกณฑ์ ช่วยเหลือผู้ประกอบการ 3จชต.

39

รมว.คลัง เผย ครม.เห็นชอบให้ ธนาคารออมสิน ปรับปรุงหลักเกณฑ์การดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบกิจการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เป็นไปอย่าวงทั่วถึง และ เพียงพอ

วันที่ 14 มี.ค.2566 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (14 มี.ค.) ได้มีมติเห็นชอบ การทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2565 เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์การดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบกิจการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปรับปรุงใหม่) ของธนาคารออมสิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ปรับปรุงคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อจากเดิมที่กำหนดให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการรายใหม่ ที่ไม่เคยได้รับสินเชื่อจากโครงการเดิมที่สิ้นสุดระยะเวลาไปแล้วเมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2565 หรือเป็นผู้ที่เคยได้รับสินเชื่อจากโครงการดังกล่าวเป็นระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี เป็นสามารถให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการรายใหม่หรือผู้ประกอบการที่เคยได้รับสินเชื่อตามโครงการเดิม ที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่องและแบ่งเบาภาระในช่วงระหว่างวางแผนบริหารจัดการทางการเงินในการชำระคืนสินเชื่อของโครงการเดิม

2. ขยายระยะเวลาเบิกจ่ายสินเชื่อจาก 30 มิ.ย. 2566 เป็นให้ธนาคารออมสินเบิกจ่ายสินเชื่อให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธ.ค. 2567 เพื่อให้ผู้ประกอบการมีระยะเวลาเตรียมความพร้อมในการขอสินเชื่อ

นายอาคม กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงการคลัง ได้ให้ความสำคัญกับการติดตามผลการดำเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการอยู่เป็นระยะ โดยพิจารณาถึงข้อจำกัดและปัญหาอุปสรรคของการดำเนินมาตรการดังกล่าว รวมถึงปรับปรุงและออกมาตรการที่เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อดูแลผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบอย่างทันท่วงที เพื่อให้การดูแลผู้ประกอบการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ทั่วถึง และเพียงพอ