ตั้งพล.ท.หญิงสุทิดา เป็นผบ.ทหารรักษาพระองค์ อัตราพลเอก

646

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พล.ท.(หญิง)สุทิดา วชิราลงกรณ์ เป็นรองผบ.หน่วยถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ อัตราพลเอก

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2559 ราชกิจจานุเบกษา มีประกาศ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้นายทหารรับราชการ ระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ พลโทหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา นายทหารปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลโท) เป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเอก) ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทรโอชา
นายกรัฐมนตรี

พล.อ.(หญิง) สุทิดา เมื่อครั้ง เดินสวนสนาม เนื่องในวันราชวัลลภ