ม.พายัพ เปิด”ศูนย์วิจัยการผลิตสารออกฤทธิ์จากกัญชา”ต่อยอดสู่ธุรกิจ

39

“ศุภชัย ใจสมุทร” อดีตประธาน กมธ.ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง เชื่อกัญชาไปได้อีก หลัง ม.พายัพ เปิดศูนย์วิจัยกัญชา กัญชง ให้การศึกษาระดับ ป .โท -ป .เอก สาขากัญชาศาสตร์

นายศภชัย ใจสมุทร ประธานคณะกรรมาธิการ วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์วิจัยการผลิตสารออกฤทธิ์จากกัญชาและพืชสมุนไพร ซึ่งเป็นการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง บริษัทแอ๊บป้า อินดัสตรีส์ จำกัด ดำเนินโครงการวิจัย “การผลิตและการใช้สารสกัดจากกัญชา กัญชง กระท่อมและพืชสมุนไพร โดยเทคนิคไบโอรีเอคเตอร์ เพื่อใช้ในอาหารเสริม เครื่องสำอาง ยารักษาโรคและเครื่องดื่ม” และได้ทำการปรับปรุงอาคารวิวรณ์ เพื่อจัดทำเป็นศูนย์วิจัยการผลิตสารออกฤทธิ์จากกัญชาและพืชสมุนไพรซึ่งเป็นอาคารสำหรับปฏิบัติการปฏิกรณ์ชีวภาพของกัญชา (bioreactor) และห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชกัญชาและสมุนไพร อีกทั้งเพื่อใช้ในการเป็นห้องปฏิบัติการสนับสนุนในการเรียนการสอน ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขากัญชาศาสตร์และพืชสมุนไพรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น“การที่มหาวิทยาลัยพายัพ ทำพิธีเปิดอาคารศูนย์วิจัยการผลิตสารออกฤทธิ์จากกัญชาและพืชสมุนไพร พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการปฏิกรณ์ชีวภาพของกัญชา (bioreactor) และห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชกัญชาและสมุนไพร นับเป็นอีกความก้าวหน้า ในการที่นำกัญชามาใช้สำหรับ การแพทย์ สุขภาพ และเศรษฐกิจ ต่อไป”นายศุภชัย กล่าว.