“นิพนธ์”จี้กกต. กำหนดวันลต.ล่วงหน้าคนไทยในมาเลย์ไม่ให้ตรงกับวัน”อีดีลฟิตรี”

35

รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ขอ กกต. เร่งพิจารณาขอเสนอ “สมาคมต้มยำไทย” ในมาเลเซีย หลังประกาศ วันเรื่องวันเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร กระทบ ช่วงวันหยุดยาวประจำปี เกรงคนไทยเสียสิทธิ์ ชี้ กฎหมายเปิดช่อง ให้ทำได้

วันที่ 30 มีนาคม 2566 นายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) เปิดเผย ถึงกรณีที่สมาคมต้มยำไทยในมาเลเขีย โดย นายสำสูเด็ง แวซุกาเลาะ ประธานสมาคมฯ ได้ขอให้พิจารณาทบทวนการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในประเทศมาเลเซีย ที่จะมีขึ้นในวันที่ 27-28 เมษายน 2566 ตามที่ทางสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ได้ประกาศนั้น ซึ่งทางสมาคมได้รับการร้องเรียนจากแรงงานในร้านอาหารต้มยำและคนไทยที่อาศัยอยู่ในมาเลเซียเป็นจำนวนมาก

เนื่องจากวันเวลาดังกล่าวจัดขึ้นหลังการเฉลิมฉลองวันอีดีลฟิตรีที่จะมีขึ้นในวันที่ 22 เมษายน 2566 และคนมุสลิมส่วนใหญ่ จะเดินทางกลับไปยังภูมิลำเนาใ นประเทศไทยเพื่อเฉลิมฉลองกับครอบครัว เป็นช่วงของการหยุดยาวประจำปี และจะเดินทางกลับมายังมาเลเซียอีกครั้งหลังจากนั้นประมาณ 7 – 10 วัน ทั้งนี้ การประกาศวันลงคะแนนตามวันดังกล่าว ได้สร้างความไม่สบายใจเป็นอย่างมากและเกรงกันว่าจะทำให้เสียสิทธิเลือกตั้งในครั้งนี้ เพราะหากเลือกวิธีลงคะแนนนอกราชอาณาจักรก็จะกลับมาลงคะแนนไม่ทัน และถ้าจะกลับไปลงคะแนนที่ประเทศไทยในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ก็จะเกิดปัญหาเช่นเดียวกัน เพราะเป็นไปได้ยากที่จะหยุดงานกลับไปอีกครั้งและจะเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการเดินทางและสำหรับคนที่ทำงานตามบริษัทเอกชนก็จะลางานได้ยากเช่นกันเพราะเป็นเวลาทำงาน โดยเรียกร้องให้มีการพิจารณาใน 2 ประเด็น คือ 1) ขอเลื่อนวันออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งจากเดิมเป็นวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2566 และ 2) ขอให้มีการลงคะแนนทางไปรษณีย์และส่งบัตรเลือกตั้งมายังสถานเอกอัครราชทูตไทย ตามที่ทางสถานเอกอัครราชทูตได้กำหนดเวลาไว้ เฉกเช่นเดียวกับการเลือกตั้งในประเทศอินโดนีเชียและอีกหลายประเทศ ทั้งนี้จะทำให้คนไทยที่อาศัยอยู่ในรัฐห่างไกลจากส่วนกลาง เช่น รัฐซาบาห์ ชาราวัค ก็มีสิทธิได้ลงคะแนนเลือกตั้งด้วยเช่นกัน

นายนิพนธ์ กล่าวว่า ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 มาตรา 109 ในการเลือกตั้งทั่วไปอันมิใช่เป็นการเลือกตั้งใหม่ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งมีถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักรจะขอลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งเฉพาะในครั้งนั้น ณ ประเทศที่ตนมีถิ่นที่อยู่ก็ได้ เมื่อได้ลงทะเบียนตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใช้สิทธิเลือกตั้งได้ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 110 และมาตรา 111 ให้นำความในมาตรา 107 วรรคสี่ และมาตรา 108 มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับวันที่กำหนดให้มาใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน คณะกรรมการจะกำหนดให้แตกต่างกันในแต่ละประเทศ ตามที่เห็นสมควรก็ได้ และ มาตรา 110 ในกรณีที่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้งในประเทศใดให้คณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายจัดให้มีการออกเสียงลงคะแนนในประเทศนั้น โดยอาจจัดให้มีสถานที่ลงคะแนน หรือให้มีการออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์หรือโดยวิธีอื่นใดที่มีใช่เป็นการจัดให้มีสถานที่ออกเสียงลงคะแนนก็ได้ ทั้งนี้ ให้พิจารณาตามความเหมาะสมของประเทศนั้น และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

ซึ่งทั้งสองมาตรานั้น เปิดช่องทางให้ทำได้ จึงอยากขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้เร่งพิจารณาเรื่องดังกล่าวของสมาคมฯ รวมทั้งพิจารณาข้อปัญหาในลักษณะที่คล้ายคลึงของแต่ละพื้นที่ ที่มีคนไทยอาศัยอยู่และลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรไว้ เพราะเป็นเรื่องสำคัญของการทำหน้าที่ของคนไทยตามรัฐธรรมนูญกำหนด และสิทธิ์การเลือกตั้งต่างๆ