ป.ป.ช. เปิดกรุ ส.ส.ก้าวไกล “พิจารณ์” อู้ฟู้ 261ล.”โรม” 13.3 ล. “ณัฐชา” 10.4 ล.

62

ป.ป.ช.เปิดกรุ ส.ส.ก้าวไกล “โรม” 13.3 ล้านบาท บ้านใหม่ 1 หลัง ใช้หนี้กยศ.เรียบร้อย ด้าน ‘ณัฐชา’ 10.4 ล้าน ‘ณัฐวุฒิ’ 9.4 ล้าน ‘วาโย’ 40.5 ล้าน ‘อมรัตน์’ 71.5 ล้าน ‘ศิริกัญญา’ 5 ล้าน ‘พิจารณ์’ 261 ล้าน

วันที่ 17 ก.ค. 2566  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ ส.ส. กรณีพ้นจากตำแหน่ง ซึ่งพ้นจากตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. วันที่ 17 มี.ค. และวันที่ 20 มี.ค. 2566 จำนวน 100 คน ในรายชื่อที่น่าสนใจในส่วนของพรรคก้าวไกล ดังนี้ นายรังสิมันต์ โรม แจ้งมีทรัพย์สินทั้งสิ้น 13,380,781 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 6,602,028 บาท แบ่งเป็นทรัพย์สินของนายรังสิมันต์ 8,039,177 บาท มีรายได้รวม 1,936,736 บาท มีรายจ่ายรวม 1,799,290 บาท ของ Ivana Kurniamati (สัญชาติอินโดนีเซีย) คู่สมรส 5,341,603 บาท มีรายได้รวม 384,000 บาท มีรายจ่ายรวม 149,438 บาท

นายรังสิมันต์ แจ้งมีรายได้จากการขายภาพศิลปะ 84,750 บาท ขายหนังสือ 115,435 บาท รายได้จากงานมงคลสมรส 139,811 บาท มีบ้านเดี่ยว 1 หลัง ได้มาเมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2564 มูลค่า 4,950,000 บาท ครอบครองเหรียญดิจิทัล 15 เหรียญ 13,337 บาท และเหรียญดิจิทัลอีก 10 เหรียญ 12,117 บาท สร้อยคอ 13 เส้น 313,205 บาท ทองคำแท่ง 1.201 กิโลกรัม 2,136,571 บาท เป็นต้น นอกจากนี้ นายรังสิมันต์ ยังหมายเหตุไว้ในส่วนของรายจ่ายว่า มีการชำระหนี้ กยศ. 48,699 บาท โดยชำระ กยศ.หมดแล้ว

นายณัฐวุฒิ บัวประทุม พ้น ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล แจ้งมีทรัพย์สินทั้งสิ้น 9,265,886 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 513,701 บาท เป็นทรัพย์สินของนายณัฐวุฒิ 7,483,327 บาท ไม่มีหนี้สิน ของ น.ส.กรรณิการ์ วงศ์ไชย นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ คู่สมรส 1,782,558 บาท มีหนี้สิน 513,701 บาท

นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ พ้น ส.ส.กทม. พรรคก้าวไกล สถานะโสด มีทรัพย์สิน10,485,862 บาท ได้แก่ เงินสด 3.2 แสนบาท เงินฝาก 90,223 บาท เงินลงทุน 391,498 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 8.4 ล้านบาท ยานพาหนะ 936,960 บาท สิทธิและสัมปทาน 161,500 บาท ทรัพย์สินอื่น 185,680 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 4,040,151 บาท มีรายได้รวม 1,362,720 บาท มีรายจ่ายรวม 1,785,149 บาท โดยนายณัฐชา แจ้งถือครองอาวุธปืน 5 กระบอก ได้มาก่อน 20 มี.ค. 2566 มูลค่า 185,680 บาท

นายวาโย อัศวรุ่งเรือง พ้น ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล แจ้งมีทรัพย์สิน 40,542,103 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 15,215,388 บาท เป็นทรัพย์สินของนายวาโย 30,337,958 บาท หนี้สิน 15,215,388 บาท ของ น.ส.เกวลิน พูลภิไกร คู่สมรส 10,204,145 บาท ไม่มีหนี้สิน

นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล พ้น ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล แจ้งมีทรัพย์สิน 71,578,345 บาท มีหนี้สิน 2,944,378 บาท เป็นทรัพย์สินของนางอมรัตน์ 52,348,025 บาท (มีบ้าน 8 หลัง 26.25 ล้านบาท) ไม่มีหนี้สิน ของนายวิเชษฐ์ โรจนสุกาญจน ผอ.ฝ่ายบริหารการเงิน สถาบันคุ้มครองเงินฝาก คู่สมรส 19,230,320 บาท (มีบ้าน 3 หลัง 13.8 ล้านบาท) มีหนี้สิน 2,944,378 บาท

น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล พ้น ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ปัจจุบันเป็นหัวหน้าคณะทำงานเศรษฐกิจ พรรคก้าวไกล แจ้งสถานะโสด มีทรัพย์สิน 5,294,506 บาท ได้แก่ เงินฝาก 428,834 บาท เงินลงทุน 915,472 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 3,690,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 260,200 บาท มีหนี้สิน 2,013,536 บาท มีรายได้รวม 1,767,720 บาท มีรายจ่ายรวม 1,105,000 บาท

นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ พ้น ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ปัจจุบันรองหัวหน้าพรรคก้าวไกล แจ้งมีทรัพย์สิน 261,542,260 บาท มีหนี้สิน 165,181 บาท เป็นของนายพิจารณ์ 190,939,958 บาท มีหนี้สิน 47,416 บาท เป็นของนางอัจฉรียา เชาวพัฒนวงศ์ ที่ปรึกษาฝ่ายทรัพยากรบุคคล บจก.พิมคิน คอร์ปอเรชั่น คู่สมรส 50,495,800 บาท มีหนี้สิน 117,765 บาท ส่วนบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีทรัพย์สิน 20,106,502 บาท

นอกจากนี้นายพิจารณ์ แจ้งมีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 63,010,720 บาท ในจำนวนนี้คือการขายที่ดินในปี 2564 มูลค่า 43 ล้านบาท และขายที่ดินในปี 2565 มูลค่า 16,848,000 บาท นอกจากนี้นายพิจารณ์แจ้งถือครองรถยนต์หรูหลายคัน เช่น Porsche PANAMERA ได้มา 25 ต.ค. 2564 มูลค่า 7 ล้านบาท Porsche 911 ได้มา 1 เม.ย. 2565 มูลค่า 8 ล้านบาท Bentley GT ได้มา 19 ต.ค. 2564 มูลค่า 15 ล้านบาท มอเตอร์ไซค์ Harley V-Rod ได้มา 3 ก.ค. 2560 มูลค่า 6 แสนบาท เป็นต้น.