โปรดเกล้าฯกรรมการกลางฯ2จ. คาด ‘ตัวแทนปทุมธานี’ ไม่ได้รับแต่งตั้ง แต่เข้าประชุม

853

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯกรรมการกลาง 2 คนแทนตำแหน่งที่ว่าง ตัวแทน’ขอนแก่นและเพชรบูรณ์ ‘ ได้ทำหน้าที่ 3 เดือนก่อนหมดวาระ คาด’ปทุมธานี’ ไม่ได้รับแต่งตั้ง แต่มีตัวแทนเข้าประชุมแถมเบิกค่าพาหนะได้

เมื่อวันที่ 16 เดือนสิงหาคม 2566 ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ซึ่งลงนามรับสนองฯ โดยพล.องประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี แต่งตั้ง กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย 2 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดขอนแก่น  นายธีระยุทธ สังขศิลา แทนนายอนันต์ แสงบำรุง และจังหวัดเพชรบุรณ์ นายเอกลักษณ์ กันชัน แทนนายเอกลักษณ์  ดุลล่า ที่พ้นหมดวาระการดำรงตำแหน่ง 2565 โดยจังหวัดขอนแก่นและเพชรบูรณ์ มีการเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดไม่ตรงกับจังหวัดอื่นอีก 38 จังหวัด ซึ่งคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและคณะกรรมการกลางฯ ส่วนใหญ่จะมีหมด ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 หรืออีก 3 เดือนข้างหน้า

การแต่งตั้งกรรมการกลางอิสลามฯ ก่อนหน้านี้ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2565 นายสมัย เจริญช่าง ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร แต่มีการร้องเรียนเรื่องคุณสมบัติ จึงทำให้การแต่งตั้งล่าช้าไปกว่า 3 ปี

เป็นที่น่าสังเกตว่า คณะกรรมการกลางอิสลามฯ ชุดปัจจุบัน ตัวแทนจากจังหวัดปทุมธานี ไม่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปทุมธานี ได้คัดเลือกนายเสรี ล้ำประเสริฐ เป็นต้วแทนของจังหวัด แต่มีการร้องเรียนคุณสมบัตินายเสรี จากการปฏิบัติหน้าที่กอ.ปทุมธานี เรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกลางฯ อย่างไรก็ตาม ในการประชุมคณะกรรมการกลางอิสลามฯครั้งล่าสุด ครั้งที่ 7 / 2566 วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เผยแพร่ผ่านเพจ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย มีภาพนายเสรี ล้ำประเสริฐ เข้าร่วมประชุมด้วย โดยมีการระบุใต้ชื่อว่า ตัวแทนจังหวัดปทุมธานี ไม่มีคำว่า กรรมการกลางอิสลามฯ เหมือนคนอื่น จึงมีคำถามว่า นายเสรี เข้าร่วมประชุมในฐานะอะไร โดยมีรายงานว่า นายเสรี ได้สิทธิ์เบิกค่ายานพาหนะ แต่ไม่ได้เบี้ยประชุม
ทั้งนี้ คณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย มีจำนวน 54 คน เป็นตัวแทนจังหวัด 40 จังหวัด จังหวัดละ 1 คน และโควต้าจุฬาราชมนตรี 14 คน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 6 ปี จะพ้นวาระการดำรงตำแหน่งพร้อมกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด